Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechts­bijstands­verzekering
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Welkom bij LIA

Welkom op de website van vakbond Leraren in Actie.
LIA is de vakbond voor leraren en door leraren in het primair en het voortgezet onderwijs. LIA weet wat er speelt op de werkvloer. LIA weet wat nodig is om goed en prettig les te kunnen geven. LIA komt op voor de belangen van leraren, omdat goed onderwijs niet kan zonder goede leraren. LIA geeft een duidelijk signaal af aan alle partijen in het onderwijsveld.
Op het forum lees je en schrijf je wat voor jou als leraar belangrijk is. Laat je door LIA informeren over de ontwikkelingen in het onderwijs bij nieuws en informatie. Ben je het met LIA eens en ben je nog geen lid? Kom er dan bij en meld je aan als lid. Hoe groter LIA wordt hoe groter de kans dat we onze doelen bereiken!


Meer nieuws

Forum

CAO

Ontwikkeluren CAO
Robert Mäkel

Beste Freek, In artikel 8.1, derde lid, onder c van de cao vo, is bepaald dat het maximum aantal lessen per week op een school wordt vastgesteld in overleg (lees: op instemming gericht) met de P(G)MR. De P staat hier voor Personeelsgeleding en de G voor de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad. Dit betekent dat op elke school dit maximum aantal lessen gedurende een schooljaar verschillend kan zijn. Op de meeste scholen voor voortgezet onderwijs bedraagt dit aantal echter 25 lessen van 50 minuten per week, maar er zijn, zoals gezegd, veel uitzonderingen. Bovenstaande geldt voor een normbetrekking, deeltijders naar rato. Het verdient aanbeveling wanneer u bij uw MR eerst navraagt welk maximum op uw school is overeengekomen (conform het genoemde artikel 8.1,3e lid, onder c). Stel dat het maximum op uw school 600 klokuren bedraagt, dan zou u kunnen worden verplicht om binnen uw aanstelling van 0,5 fte maximaal 300 klokuren aan lessen te verzorgen. Dan uw vraag met betrekking tot de “ontwikkeltijd”. In artikel 8.2, 2e lid, van de cao vo is bepaald dat wanneer de maximale lestaak op een instelling op jaarbasis 750 klokuren of hoger is, deze met ingang van 1 augustus 2019 met 30 klokuren wordt verminderd. Deze klokuren worden verhoogd met de opslagfactor, zodat daarmee in totaal 50 uur vrijkomt. Geldt op uw school een andere opslagfactor, dan wordt in het kader van de ontwikkeltijd toch 20 uur opslagfactor aangehouden. Indien op uw school, in bovenstaand voorbeeld, de maximale lestaak 600 klokuren bedraagt, dat geldt strikt genomen de regeling “ontwikkeltijd/vermindering 50 klokuren" niet. U school heeft echter, binnen de vrijheid die schoolbesturen ontlenen aan het taakbeleid, wel de mogelijkheid een regeling overeen te komen met de P(G)MR waarbij per week één middag lesvrij wordt gemaakt. Daarover dient dan wel uit het overleg, dat leraren met hun leidinggevenden hebben gevoerd en uiterlijk 1 maart 2019 hebben afgerond, te blijken dat naar zo’n lesvrije middag per week de voorkeur uitgaat. Tevens dient dit overleg te worden gevolgd door overeenstemming met de P(G)MR over de aanpassing van het onderwijsprogramma waarbij de P(G)MR zich heeft vergewist van draagvlak onder het onderwijzend personeel. Is er geen overeenstemming met de P(G)MR, of is er geen draagvlak bij het personeel, dan kan er ook van de regeling worden afgezien. Omdat er op uw school niet wordt voldaan aan de eis dat de maximale lestaak 750 of meer klokuren bedraagt, kan de werkgever naar mijn mening vervolgens besluiten van de regeling “ontwikkeltijd/vermindering 50 klokuren" af te zien, zonder daarover de betrokken partijen van het cao-overleg, uit te nodigen. Nog een fijn weekend gewenst! Groet, Robert Mäkel – van Luttikhuizen, Leraar lwoo, Secretaris LIA.

Discussieer mee met Robert Mäkel