Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

 • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
 • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
 • Faciliteiten op de website
 • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

MR-trainingen

Scholing en ondersteuning medezeggenschapsraden 


LIA wil de beste leraar voor de klas, en is ervan overtuigd

 

 • dat bij een goede school de belangen van leerlingen, ouders en leraren in evenwicht zijn met het belang van de werkgever;
 • dat individuele leraren zich zoveel als mogelijk vanuit hun eigen kracht en positie binnen de school moeten kunnen ontwikkelen en zodoende hun eigen loopbaan kunnen regisseren; 
 • dat vormen van collectieve invloed echter essentieel zijn om evenwicht in de verhouding tussen school en haar leraren te realiseren en te houden, zowel voor het collectief als voor het individu;
 • dat - in aanvulling op de invloed die de leraar zelf kan uitoefenen – medezeggenschapsraden de geëigende organisaties binnen het voortgezet onderwijs zijn om die invloed binnen de school uit te oefenen;
 • dat de MR op eigen kracht, onafhankelijk van de directie moet kunnen opereren;
 • dat de MR zijn eigen doelen optimaal kan realiseren als eenheid, vanuit een hechte betrokkenheid bij de school, met als uitgangspunt de kracht van het argument;
 • dat de wijze waarop de MR invloed uitoefent bepaalt of zij succesvol is. 

 

LIA stelt vast dat de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) aan medezeggenschapsraden een goede wettelijke basis biedt voor het uitoefenen van invloed op het schoolbeleid. Maar, in de praktijk blijkt vaak dat je met alleen de WMS in de hand als MR nog geen optimale invloed uitoefent. Daarvoor is meer nodig. ‘Hoe pas je de wet in de praktijk optimaal toe? Hoe maak je van de diverse geledingen in de MR een hechte eenheid die weet wat zij wil? Hoe ga je als MR om met complexe inhoudelijke vraagstukken? LIA biedt antwoord.

 

Door het bieden van scholing en ondersteuning aan medezeggenschapsraden wil LIA bereiken:

 

 • dat de MR zichzelf als eenheid positioneert als gelijkwaardige partner van de directie;
 • dat de MR zijn communicatie optimaliseert met zijn achterbangeledingen (leerlingen, ouders, leraren en andere medewerkers) en met de bestuurder;
 • dat de MR zijn deskundigheid vergroot, zowel qua proces als qua inhoud;
 • dat de MR zich kan laten bijstaan door externe deskundigen bij complexe adviestrajecten en instemmingsverzoeken en het verzorgen van de communicatie daarbij.

 

Voor ondersteuning van medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs werkt LIA nauw samen met een onafhankelijke organisatie, werkend in de geest van bovenstaande uitgangspunten en opvattingen.

 

Vraag meer informatie via contact