Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Veel gestelde vragen

1    Wat is LIA en hoe is LIA georganiseerd?
1.1    Wat is LIA?
LIA is een vakbond voor leraren uit het primair en voortgezet onderwijs. LIA komt op voor de kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs en de belangen van de docent door te strijden voor meer aandacht voor en investeringen in het primair en voortgezet onderwijs. LIA wordt in oktober 2009 gelanceerd.
1.2    Wie zitten er achter LIA?
LIA is opgericht en wordt bestuurd door een aantal kritische docenten van verschillende leeftijd in het primair en voortgezet onderwijs. Zij zijn kritische collega’s die op een constructieve maar felle manier strijden voor beter onderwijs. Hun gezamenlijke drijfveer is een passie voor onderwijs en de verbetering daarvan voor leerlingen en docenten. Zij zijn allen volledig of in deeltijd werkzaam in het onderwijs en hebben bestuurservaring binnen medezeggenschapsraden.
1.3    Hoe kunnen de LIA-bestuursleden als drukke, werkende docenten een volwaardige vakbond onderhouden?
We hebben een strakke taakverdeling, zijn zeer toegewijd en als docenten gewend om er van alles tussendoor te doen. Onze motivatie en gedrevenheid zijn de belangrijkste pijlers. Als de financiële middelen het toestaan huren we ook ondersteuning in, zodat wij ons kunnen bezighouden met hetgeen we goed kunnen.
1.4    Waar halen jullie je informatie en expertise vandaan, en in hoeverre is die betrouwbaar?
Ten eerste onze eigen kennis, ervaringen en contacten binnen verschillende onderwijsorganisaties. Daarnaast externe informatiebronnen, ook van onze ‘concurrenten’. Het doel is een evenwichtige stroom van relevante informatie.
1.5    Waarom heeft LIA gekozen voor een vakbond en niet voor een beroepsvereniging?
Een beroepsvereniging heeft een adviserende en ondersteunende functie. LIA wil meer. LIA wil veranderingen bereiken en om die veranderingen te kunnen bereiken moest er een vakbond opgericht worden, waarvan de kracht wordt bepaald door het aantal leden en de bereidwilligheid van die leden om te strijden voor de visie en missie. 

2    Wat is de oorsprong van LIA?
2.1    Waarom is LIA opgericht?
LIA is in 2008 opgericht uit zorg over de kwaliteit van het (voortgezet) onderwijs en het aanhoudende gebrek aan verantwoordelijkheid bij de overheid (OCW), de onderwijsvakbonden (AOb, CNV Onderwijs, FvOv, FNV Overheid) en de werkgeversvertegenwoordigers (VO-Raad).
2.2    Wat heeft LIA tot nu toe bereikt?
LIA heeft sinds haar oprichting door vele acties de aandacht weten te trekken voor de grote problemen waarmee het voortgezet onderwijs geconfronteerd wordt, vooral het tekort aan leraren en de terugloop aan kwaliteit. De actiegroep is in 2009 een volwaardige vakbond geworden. Daarna hebben veel leraren LIA weten te vinden. LIA is vooral bekend geworden door acties als “Stop de overvolle klassen” en “Stop dit lerarenregister”. Opvattingen van LIA worden meer en meer overgenomen door politieke partijen en collega vakbonden, onder meer om de werkdruk te beperken. Maar dit alles is nog lang niet voldoende volgens LIA. Vanaf mei 2017 doet LIA dit ook voor het primair onderwijs.

3    Missie en visie van LIA. Wat zijn onze intenties en ambities?
3.1    Waarom richt LIA zich uitsluitend op het voortgezet onderwijs en niet op de hele sector onderwijs?  Ontstaat zo niet teveel navelstaarderij?
LIA is opgericht door leraren allen werkzaam in het voortgezet onderwijs, maar heeft er vanaf mei 2017 ook een po-tak bij. In de toekomst zullen we ons ook buigen over mogelijke uitbreiding naar andere sectoren, langs de weg der geleidelijkheid, zodat we het als vrijwilligers ook kunnen managen.
3.2    Hoe kan LIA als nieuwe, kleine vakbond überhaupt enige wezenlijke invloed uitoefenen?
Dit is een kip-en-het-ei-vraag. LIA moet natuurlijk wel groot worden en daar hebben we meer leden voor nodig. Het vervolg is dan heel simpel: hoe meer leden, hoe meer invloed, hoe meer actiemogelijkheden, hoe meer resultaten.
3.3    Hoe wil LIA groot worden?
Heel simpel: hoe meer integere leden, hoe meer slagkracht, hoe meer invloed.
3.4.    Hoe krijgt LIA bekendheid?
Middels publiciteit via acties en het ‘olievleksysteem’. Als er op iedere school in Nederland een actief LIA-lid is dat graag namens LIA collega’s wil informeren zijn we al heel blij. Daarnaast geven we op de NOT voorlichting.
3.5    Wat is de relatie van LIA met medezeggenschapsraden (MR) op scholen?
Een medezeggenschapsraad personeelsgeleding (PMR) is de meest effectieve wijze om de stem van het personeel te laten horen. LIA vindt dan ook dat de medezeggenschapsraden op scholen zeer belangrijk zijn en hoopt dat deze net als LIA strijden voor kwaliteitsverbetering. LIA biedt trainingen aan. En natuurlijk is er het besloten forum.

4    Wat betekent een lidmaatschap van LIA?
4.1    Wat voor lidmaatschappen zijn er en hoe duur zijn die?
Iedereen die de missie en visie van LIA onderschrijft kan lid worden. Er zijn twee verschillende lidmaatschappen:
a.    Gewoon lidmaatschap, kost €90,00 per jaar, inclusief stemrecht beleid LIA en rechtshulp bij vragen over rechtspositie en/of juridische hulp bij geschillen met de onderwijswerkgever. Voorwaarde is dat je als leraar werkzaam bent op een school.
b.    Sympathisant, kost €10,00 per jaar, onderschrijft LIA-gedachte, inclusief de LIA-Nieuwsbrief, geen rechtshulp.
4.2.    Wat kan ik van een LIA-lidmaatschap verwachten en wat verwacht LIA van mij?
Als u lid wordt van LIA dan sluit u zich aan bij een vakbond die op integere en duidelijke wijze strijdt voor meer kwaliteit in het primair en voortgezet onderwijs, voor leraren en daarmee ook voor leerlingen.
4.3    Wat voor inspraak hebben leden op het LIA-beleid?
- Direct kiesrecht via website, dus aanwezigheid bij vergaderingen is niet nodig.
- LIA-leden kunnen zich verkiesbaar stellen voor het bestuur.
4.4    Hoe voorkomt LIA dat ‘brompotten’ en ‘zeurders’ lid worden van LIA?
LIA-leden worden nogal eens weggezet als brompotten en zeurders vanwege hun kritische houding. Maar LIA is meer dan een kritische bond, LIA biedt oplossingen. Door niet voor problemen weg te lopen, maar die te benoemen en te zoeken naar oplossingen, hoopt LIA een constructieve bijdrage te leveren aan de problemen waar docenten in het voortgezet onderwijs mee te maken hebben.

5    Hoe anders is LIA dan de gevestigde onderwijsvakbonden?
 5.1    In welk opzicht is LIA nu echt anders dan de bestaande vakbonden?
LIA is integer, gedreven en staat met twee benen in het onderwijs. LIA heeft geen ander dan haar primaire belang en dat is de kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs te verbeteren, en kan daarop duidelijk haar visie, missie en acties baseren en kan door haar onafhankelijkheid belangenverstrengeling voorkomen.
5.2    Waarom heeft LIA niet geprobeerd van binnenuit de bestaande vakbonden te hervormen om heers- en verdeelpolitiek en versplintering te voorkomen?
De bestaande vakbonden zijn te log geworden, hebben nauwelijks contact met de werkvloer, hanteren een archaïsche stemstructuur en vertonen belangenverstrengeling met de politiek. Veel leraren die geen lid (meer) zijn van een onderwijsvakbond, of die uit loyaliteit lid blijven, hebben hun vertrouwen in de bestaande vakbonden opgegeven. LIA is integer en strijdbaar en wil de noodzakelijke geloofwaardigheid en slagkracht bij die achterban terugwinnen.

6    Hoe en wanneer gaat LIA actievoeren?
 
6.1    Al dat idealisme is mooi maar als jullie moeten gaan onderhandelen dan zal men toch tot consensus moeten komen?!
Ook LIA zal bij het onderhandelen concessies moeten doen, echter niet zonder slag of stoot. Het consensusbeleid zoals dat echter door de bonden, de VO-Raad en de overheid wordt gevoerd is wat ons betreft teveel tegen de leraar gericht. Het onderwijs wordt betaalbaar gehouden door onafgebroken te snijden in de arbeidsvoorwaarden van onderwijswerkers.  Daardoor holt de onderwijskwaliteit achteruit. Dit is mede een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van het lerarentekort. Tevens worden de belangen van leerlingen hiermee geschaad.
6.2    Waarom heeft LIA geen stakingskas?
LIA heeft daar geen middelen toe. Bovendien doen wij een beroep op de toewijding van onze leden. Het hebben van een stakingskas is naar de mening van LIA uit de tijd. Wij willen geen fleurige sjaal en petjes en gratis vervoer en gaan ervan uit dat leden van LIA graag bereid zijn in de buidel te tasten als dit echt noodzakelijk is. Uiteindelijk houden we het lidmaatschap zo betaalbaar en zijn leraren zelfs bij staking per saldo nog goedkoper uit.
6.3    Hoe denkt LIA ooit iets te kunnen afdwingen. Leraren gaan toch niet staken, en al helemaal niet als er nog geen stakingskas is?
Leden moeten de noodzaak inzien van het actievoeren. Het LIA-lidmaatschap is veel goedkoper dan dat van de concurrenten. En die staken bijna nooit, maar betalen daarmee wel hun eigen bureaucratie.
6.4    Hoe komt LIA aan geld voor acties?
Het grootste gedeelte van het vermogen van LIA komt uit de contributie van haar leden. De rest is van schenkingen van sympathisanten. LIA krijgt geen subsidie van de overheid. Het grootste deel van de contributie gaat naar de LIA-advocaat. De rest is voor acties. Het LIA-bestuur doet haar werk vrijwillig.

7    Waar houdt LIA zich nu mee bezig?
7.1    Met welke onderwijsdossiers houdt LIA zich bezig?
Momenteel is onze aandacht vooral op de werkdruk, klassengrootte en arbeidsvoorwaarden gericht. 
7.2    Welke dossiers hebben nu of binnenkort de aandacht van LIA?
LIA wil zich de komende tijd vooral gaan richten op het verlagen van de werkdruk door de taakomvang per week te beperken tot maximaal 20 lesuren, zodat er eindelijk ruimte is voor daadwerkelijk kwalitatief onderwijs in plaats van kwantitatief onderwijs voor een zo laag mogelijke prijs.

8    Hoe kan ik LIA bereiken, informatie krijgen en lid worden?
8.1    Hoe kan ik LIA bereiken?
De website is de spil van onze vakbond: hier kunt u lid worden, inloggen, actuele en achtergrondinformatie vinden.
8.2.    Wie van LIA kan mij van gerichte informatie op een vraag of probleem voorzien?
Omdat ieder bestuurslid bij LIA systematisch een of meerde onderwijsdossiers bijhoudt, is er bij LIA genoeg expertise in huis om vrijwel elke algemene vraag zelf te beantwoorden. Voor kwesties van juridische aard neemt onze onderwijsjurist contact met u op. Stuurt u in dat geval uw mail eerst naar LIA dan bekijken wij of we de vraag zelf kunnen beantwoorden of dat onze juristen contact met u opnemen