Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

LIA staat achter de staking in het PO op 14 februari 2018

Geachte LIA- leden,

 LIA staat achter de staking in het PO op 14 februari 2018

Bonden roepen op tot staking 
Op 18 januari hebben de vakbonden AOb, CNVO, FNV en FvOv de staking in Noord Nederland uitgeroepen, gesteund door de PO-Raad, AVS en PO in Actie. Ook vakbond Leraren in Actie (LIA) steunt deze actie.

De bonden zullen de staking ongeveer een week voor 14 februari formeel aanzeggen bij de PO-Raad als werkgeversorganisatie. Bonden zullen de medewerkers van scholen in Friesland, Groningen en Drenthe oproepen tot een dag volledige werkonderbreking. Er wordt een dag geen les gegeven en ook geen ander werk verricht. Met de oproep van de vakbonden valt de staking onder het recht op collectief actievoeren.

Bij de vorige staking hebben de vakbonden aangegeven dat zij het werk van stakende medewerkers aanmerken als besmet werk. Dit betekent dat werkwillige medewerkers het recht hebben om te weigeren het werk van stakende collega’s over te nemen. Een weigering tot uitvoering van dit werk mag voor de medewerker geen negatieve consequenties hebben. 

Dat betekent dat LIA medewerkers van scholen in Friesland, Groningen en Drenthe in het primair onderwijs oproept om op woensdag 14 februari 2018 het werk neer te leggen. Ook gaan er stemmen op om in het VO solidair te zijn met het PO. Al meerdere keren heeft LIA aangegeven achter de acties en de doelen van het PO-front te staan. Ook nu roepen we onze leden op om te staken voor een eerlijk salaris en minder werkdruk. 

Wat moet u doen als u wilt staken?
LIA raadt u aan om zo snel mogelijk aan uw bestuur kenbaar te maken dat u wilt gaan staken. Wacht daar niet te lang mee en doe dat uiterlijk een week voordat de staking een aanvang neemt. LIA heeft, zoals u weet, geen stakingskas. Daarom is het voor u als LIA-lid niet nodig om u bij ons te registreren. Wel staan we u graag met raad en daad bij. Mocht u vragen hebben, stuur een mail naar info@lerareninactie.nl .

Wel of niet doorbetalen salaris 
Er bereiken ons veel berichten dat schoolbesturen, in tegenstelling tot de eerdere stakingen, op 14 februari niet bereid zijn om het loon door te betalen. Als reden wordt opgegeven dat zij door het ministerie van OCW zullen worden verplicht tot terugbetaling van gelden die voor onderwijszaken zijn bedoeld. 
Echter, het ministerie van OCW zal niet korten op de bekostiging als schoolbesturen werknemers doorbetalen als die op 14 februari meedoen aan de staking voor meer geld en minder werkdruk.

Staken is een zaak tussen werkgevers en werknemers. Het schoolbestuur kan het salaris van stakende medewerkers doorbetalen maar het moet niet. Wanneer een werkgever besluit om door te betalen zal het schoolbestuur hier geen last van krijgen tijdens de accountantscontrole van de jaarcijfers 2018. De Inspectie van het Onderwijs, als verantwoordelijke voor de totstandkoming van het accountantscontroleprotocol, heeft vorig jaar richting accountants aangegeven dat loondoorbetaling niet onrechtmatig is en dat er daarom in de accountantscontrole ook niet hoeft te worden gecontroleerd of schoolbesturen al dan niet hebben doorbetaald tijdens de staking. Schoolbesturen hoeven ook niet te registreren wie er wel en niet hebben gestaakt. 

Dit alles betekent dat LIA het standpunt inneemt dat schoolbesturen geen enkele reden hebben zich zorgen te maken dat ze door OCW zouden worden “bestraft” indien ze besluiten het personeel dat deelneemt aan de staking op 14 februari het loon door te betalen. 

LIA keurt het af dat de PO-raad geen duidelijk standpunt naar de besturen inneemt. Ze laat het geheel en al aan de besturen over het salaris al dan niet op het stakende personeel in te houden. Nu de schoolbesturen van OCW niets te vrezen hebben roept LIA de besturen op het salaris gewoon door te betalen. Maar ook u en uw (G)MR willen wij vragen uw schoolbestuur te verzoeken zich in te spannen om binnen de PO-raad tot een uniform standpunt voor alle scholen te komen. 

Waarom is LIA niet betrokken bij het PO-front dat de staking organiseert? 
LIA heeft meerdere keren aangegeven graag aan te sluiten bij het PO-front, maar daar stonden de partijen die het PO-front vormen niet voor open, ook niet na het opstarten van de PO-tak van LIA. Wel gaf PO in actie aan de steun van LIA zeer te waarderen. LIA heeft die steun toegezegd en dat zullen we ook blijven doen. 

Wat wil LIA? 
LIA is het eens met AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen dat het onbegrijpelijk is dat het kabinet vasthoudt aan de zogenaamde ‘doelmatigheidskorting’ op de OCW-begroting. Deze loopt komende jaren op tot 183 miljoen euro en is, ondanks eerdere stakingen, nog steeds niet van tafel.

LIA vindt verder dat elke leerkracht in het PO recht heeft op een LB-salaris gelijk aan dat van het VO en op een redelijke werkdruk. De LA-schaal in het PO moet zo snel mogelijk worden geschrapt. Ook is LIA van mening dat het voor leerkrachten uit het PO mogelijk moet zijn door te groeien naar een LC-salaris. LIA gaat zich de komende tijd, als kersverse lerarenvakbond voor PO en VO, daarom ook hard maken voor een eerlijk salaris en een lagere werkdruk in het PO. 

Geen landelijke manifestatie
Leraren in Noord Nederland worden opgeroepen zelf invulling te geven aan de stakingsdag, al dan niet in teamverband. Het LIA-bestuur bekijkt op dit moment de mogelijkheden om een eigen bijeenkomst te organiseren. Mocht u hier behoefte aan hebben, laat het ons dan zo snel mogelijk weten via info@lerareninactie.nl . We houden u op de hoogte.

 PO en VO samen 
LIA wil ervoor waken dat PO en VO tegen elkaar worden uitgespeeld. Er moet meer geld worden vrijgemaakt voor het gehele onderwijs, om zodoende te komen tot een eerlijk salaris, een lagere werkdruk en meer tijd voor kwaliteit. De actie van het PO-front is voor LIA een eerste stap richting een onderwijsveld waarin het primair en voortgezet onderwijs samen optrekken, met een gelijkwaardig salarishuis en een gezamenlijke CAO. Een duidelijke eerste stap naar een krachtige stem van een krachtige beroepsgroep.

 Met vriendelijke groet, 

Peter Althuizen 
Voorzitter Leraren in Actie


LEES REACTIES  en/of  REAGEER ZELF