Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Rechtshulp

Rechtshulp


LIA kan haar leden rechtshulp bieden bij vragen :
-    voortvloeiende uit de arbeidsovereenkomst met een onderwijsinstelling
-    met betrekking tot pensioen opgebouwd bij het ABP
-    met betrekking tot werknemersverzekeringen (de WW, de bovenwettelijke werkloosheidsregeling en de WIA).
Deze rechtshulp bestaat uit het verstrekken van juridische adviezen, het voeren van overleg en/of het corresponderen met de wederpartij en het zo nodig voeren van juridische procedures.

Haalbaarheidsadvies
Alvorens een juridische procedure zal worden gestart wordt eerst een haalbaarheidsadvies opgesteld. Hierbij geldt als criterium dat er recht bestaat op rechtsbijstand als er sprake is van een redelijke kans op succes.
Bijkomende voorwaarde: de leden betalen zelf de bij een procedure verschuldigde griffierechten, legeskosten, uittreksels uit de Kamer van Koophandel.

Werkwijze
U formuleert uw vraag via contact en LIA zorgt voor doorzending naar de juridisch adviseur samen met uw persoonlijke gegevens zoals die bij LIA bekend zijn. De adviseur neemt dan binnen drie werkdagen contact met u op.

Reglement rechtshulp

1. Aanvang recht op rechtshulp
Ieder lid van LIA heeft vanaf de eerste van de vierde maand na aanmelding als lid recht op juridisch advies van een door het bestuur van LIA aangewezen individuele belangenbehartiger en recht op juridische bijstand in een bestuursrechtelijke dan wel een civielrechtelijke procedure door een door het bestuur van de LIA aan te wijzen juridisch adviseur.

2. Uitsluitingen

a. Het lid heeft in arbeidsrechtelijke procedures alleen recht op rechtsbijstand in eerste aanleg bij de sector kanton.

b. Procedures met betrekking tot arbeidsongevallen en letselschade zijn uitgesloten van rechtsbijstand. 

c. In kwesties waarbij de rechtsbijstand is uitgesloten kan het bestuur van LIA besluiten toch rechtsbijstand te (doen) verlenen.


3. Aard en omvang van de te verlenen rechtshulp
De rechtshulp wordt verleend bij vragen over de onderwijsrechtspositie tijdens of voorafgaand aan de aanstelling en de regelgeving over uitkeringen of pensioenen die voortvloeien uit de arbeidsverhouding. Van de dekking van de rechtsbijstand is uitgesloten advies over of bijstand bij een geschil dat is ontstaan voor aanvang van het lidmaatschap.

4. Haalbaarheidstoets
Alvorens een aanvang wordt gemaakt met een juridische procedure wordt eerst beoordeeld of er een redelijke kans is dat het beoogde resultaat met die procedure kan worden behaald. Indien het bestuur van LIA van oordeel is dat die kans niet of niet langer bestaat heeft zij het recht de rechtshulp te beëindigen onder schriftelijke mededeling van dit besluit.

5. Kosten van de rechtshulp
De kosten van de genoemde rechtshulp worden gedragen door het bestuur van LIA. In het geval het bestuur van LIA besluit ondanks de uitsluiting rechtsbijstand te (doen)verlenen is het bestuur van LIA bevoegd een door haar te bepalen eigen bijdrage aan het lid te vragen.

6. Kosten van vastrecht
Het vastrecht (griffierecht) dat verschuldigd is in het kader van een rechtelijke procedure komt voor rekening van het lid dat rechtshulp vraagt. LIA of de juridisch adviseur van LIA stuurt hiervoor een voorschotnota. De procedure wordt pas na betaling van het voorschot opgestart.  

7. Vergoeding kosten van vastrecht
Indien bij de gegrondverklaring van het bezwaar of beroep, of bij toewijzing van de vordering, de wederpartij wordt veroordeeld tot vergoeding van het vastrecht (griffierecht) wordt deze vergoeding aan het lid uitbetaald.

8. Kosten van deskundigen, reiskosten en executiekosten
Overige kosten, die in het kader van een procedure kunnen worden gemaakt, zoals kosten van deskundigen, getuigen en executiekosten, alsmede de reiskosten die gemaakt moeten worden voor het bezoek aan de juridische adviseur of voor het bijwonen van de eigen procedure, komen voor rekening van het lid.

9. Proceskostenveroordeling
Indien bij de gegrondverklaring van het bezwaar of beroep, of bij toewijzing van de vordering, een proceskostenveroordeling ten gunste van het lid wordt uitgesproken, wordt deze vergoeding aan LIA uitbetaald. Indien in een civiele procedure het lid is veroordeeld tot betaling van de proceskosten van de wederpartij komen deze voor rekening van het lid.

10. Werkwijze bij verzoek om rechtshulp
Een verzoek om advies of bijstand wordt ingediend via de website van LIA of bij de juridisch adviseur van LIA.

11. Behandeling van het dossier door de juridisch adviseur
De juridisch adviseur beoordeelt de vraag om advies of bijstand op zijn juridische merites en kiest na overleg met het lid de aanpak die hem gerade lijkt.


12. Informatieverstrekking/opvolgen aanwijzingen
Het lid is verplicht de juridisch adviseur tijdig alle voor de advisering noodzakelijke informatie te verstrekken en alle aanwijzingen van de juridisch adviseur op te volgen.

13. Tussentijds beëindigen rechtshulp
Indien het lid in strijd handelt met de verplichting uit artikel 12 is het bestuur van de LIA gerechtigd de rechtshulp met onmiddellijke ingang te beëindigen.

14. Achterstallige contributie is einde van het recht op rechtshulp
Het recht op rechtshulp eindigt met ingang van de eerste dag waarop de verschuldigde contributie langer dan twee weken onbetaald is gebleven.

15. Klachtbehandeling
Klachten over de kwaliteit van de verleende rechtshulp kunnen worden gericht aan het bestuur van LIA.

16. Aansprakelijkheid
Lia is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de door of vanwege LIA verleende rechtshulp. Voor de door LIA ingeschakelde juridisch adviseur geldt dat iedere
aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de rechtshulp steeds is beperkt tot het bedrag dat op basis van de door hen gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval van toepassing is.

17. Slotbepaling
Het bestuur van LIA is bevoegd, zulks geheel ter zijner beoordeling, om vanwege bijzondere omstandigheden in een individueel geval af te wijken van de bepalingen van dit reglement.