Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Rechtshulp

Rechtshulp.

LIA kan haar leden rechtshulp bieden bij vragen :
-    voortvloeiende uit de aanstelling bij of de arbeidsovereenkomst met een onderwijsinstelling
-    met betrekking tot arbeidsongevallen of beroepsziekten
-    met betrekking tot pensioen opgebouwd bij het ABP
-    met betrekking tot werknemersverzekeringen (de WW, de bovenwettelijke  werkloosheidsregeling en de WIA).
Deze rechtshulp bestaat uit het verstrekken van juridische adviezen, het voeren van overleg en/of het corresponderen met de wederpartij en het zo nodig voeren van juridische procedures.

Haalbaarheidsadvies:
Alvorens een juridische procedure zal worden gestart wordt eerst een haalbaarheidsadvies opgesteld. Hierbij geldt als criterium dat er recht bestaat op rechtsbijstand als er sprake is van een redelijke kans op succes.
Bijkomende voorwaarde: de leden betalen zelf de bij een procedure verschuldigde griffierechten, legeskosten, uittreksels uit de Kamer van Koophandel.

Werkwijze
U formuleert uw vraag via contact  en LIA zorgt voor doorzending naar het advocatenkantoor samen met uw persoonlijke gegevens zoals die bij LIA bekend zijn. Het advocatenkantoor neemt dan binnen drie werkdagen contact met u op.

Reglement rechtshulp.
Aanvang recht op rechtshulp
1. Ieder lid van LIA heeft vanaf de eerste van de vierde maand na aanmelding als lid recht op juridisch advies van een door het bestuur van LIA aangewezen individuele belangenbehartiger en recht op juridische bijstand in een bestuursrechtelijke dan wel een civielrechtelijke procedure door een door het bestuur van de LIA aan te wijzen juridisch adviseur.

Aard en omvang van de te verlenen rechtshulp
2. De rechtshulp wordt verleend bij vragen over de onderwijsrechtspositie tijdens of voorafgaand aan de aanstelling en de regelgeving over uitkeringen of pensioenen die voortvloeien uit de arbeidsverhouding. Van de dekking van de rechtsbijstand is uitgesloten advies over of bijstand bij een geschil dat is ontstaan voor aanvang van het lidmaatschap.

Haalbaarheidstoets
3. Alvorens een aanvang wordt gemaakt met een juridische procedure wordt eerst beoordeeld of er een redelijke kans is dat het beoogde resultaat met die procedure kan worden behaald. Indien het bestuur van LIA van oordeel is dat die kans niet of niet langer bestaat heeft zij het recht de rechtshulp te beëindigen onder schriftelijke mededeling van dit besluit.

Kosten van de rechtshulp
4. De kosten van de in de artikelen 2 en 3 genoemde rechtshulp worden gedragen door het bestuur van LIA.

Kosten van vastrecht
5. Het vastrecht (griffierecht) dat verschuldigd is in het kader van een rechtelijke procedure komt voor rekening van het lid dat rechtshulp vraagt.

Vergoeding kosten van vastrecht
6. Indien bij de gegrondverklaring van het bezwaar of beroep, of bij toewijzing van de vordering, de wederpartij wordt veroordeeld tot vergoeding van het vastrecht (griffierecht) wordt deze vergoeding aan het lid uitbetaald.

Kosten van deskundigen, reiskosten en executiekosten
7. Overige kosten, die in het kader van een procedure kunnen worden gemaakt, zoals kosten van deskundigen, getuigen en executiekosten, alsmede de reiskosten die gemaakt moeten worden voor het bezoek aan de juridische adviseur of voor het bijwonen van de eigen procedure, komen voor rekening van het lid.

Proceskostenveroordeling
8. Indien bij de gegrondverklaring van het bezwaar of beroep, of bij toewijzing van de vordering, een proceskostenveroordeling ten gunste van het lid wordt uitgesproken, wordt deze vergoeding aan LIA uitbetaald.

Werkwijze bij verzoek om rechtshulp
9. Een verzoek om advies of bijstand wordt ingediend via de website van LIA of bij de juridisch adviseur van LIA.

Behandeling van het dossier door de juridisch adviseur
10. De juridisch adviseur beoordeelt de vraag om advies of bijstand op zijn juridische merites en kiest na overleg met het lid de aanpak die hem gerade lijkt.

Informatieverstrekking/opvolgen aanwijzingen
11. Het lid is verplicht de juridisch adviseur tijdig alle voor de advisering noodzakelijke informatie te verstrekken en alle aanwijzingen van de juridisch adviseur op te volgen.

Tussentijds beëindigen rechtshulp
12. Indien het lid in strijd handelt met de verplichting uit artikel 11 is het bestuur van de LIA gerechtigd de rechtshulp met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Achterstallige contributie is einde van het recht op rechtshulp
13. Het recht op rechtshulp eindigt met ingang van de eerste dag waarop de verschuldigde contributie langer dan twee weken onbetaald is gebleven.

Klachtbehandeling
14. Klachten over de kwaliteit van de verleende rechtshulp kunnen worden gericht aan het bestuur van LIA.

Aansprakelijkheid
15. Lia is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de door of vanwege LIA verleende rechtshulp.

Slotbepaling
16. Het bestuur van LIA is bevoegd, zulks geheel ter zijner beoordeling, om vanwege bijzondere omstandigheden in een individueel geval af te wijken van de bepalingen van dit reglement.