Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Stakingsoproep

LIA roept in samenwerking met AOb, FNV Overheid en andere bonden het po, vo en so op te staken op 30 en 31 januari 2020.

Het aan Mark Rutte gestelde ultimatum is 13 januari om 10.00 verlopen. Daarom gaat de staking eind januari nu definitief door. Op 30 en 31 januari 2020 roepen we alle leden uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs op om het werk neer te leggen. Dat doen we voor onze leerlingen, voor het onderwijs en de toekomst van ons land. Staak mee voor minder werkdruk, voldoende collega’s en een fatsoenlijk salaris.

Dit zijn onze eisen 

We staken twee dagen in de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs: het funderend onderwijs in ons land. Onze eisen zijn helder.

In het basis- en speciaal onderwijs staken we voor:
• 90 miljoen euro structureel om het carrièreperspectief van het onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders te verbeteren
• 560 miljoen euro structureel om de loonkloof van het primair onderwijs met het voortgezet onderwijs te dichten
• Een salarisverhoging van 1,25 procent elk jaar, bovenop de normale loonruimte, om de achterstand die er door de nullijn is ontstaan in te halen.

In het voortgezet onderwijs staken we voor:
• 80 miljoen euro structureel om de carrièreperspectieven voor oop’ers te verbeteren
• 675 miljoen euro structureel om het aantal lesuren stapsgewijs te verlagen naar 20 uur
• 246 miljoen euro structureel voor een grotere doorstroom van leraren van de LB-schaal naar de hogere LC-salarisschaal
• 1,25 procent loonsverhoging bovenop de normale loonruimte zodat leraren en onderwijsondersteuners een inhaalslag kunnen maken


Wat gaat LIA op de stakingsdag doen?

Donderdag 30 januari 2020 organiseert vakbond Leraren in Actie een stakingsbijeenkomst op het Lange Voorhout te Den Haag. Het programma duurt van 11.00 uur tot ongeveer 14.00 uur, inclusief een actietocht door het centrum en langs het ministerie van OCW. Een precieze invulling van deze activiteit wordt u nog toegezonden. Natuurlijk zijn uw ideeën op info@lerareninactie.nl daarbij van harte welkom. Houd uw mail en de website van www.lerareninactie.nl nauwlettend in de gaten!
 
Tegemoetkoming reiskosten
 
U kunt als lid van LIA een tegemoetkoming ontvangen in de reiskosten die u moet maken indien u donderdag 30 januari 2020 in Den Haag wilt zijn. U kunt de reiskosten (op basis van kosten voor het openbaar vervoer) tot een bedrag van € 15,00 volledig declareren. Het meerdere kunt u voor 50% tot een maximum van € 30,00 declareren.
Voorbeeld 1:
U woont in Den Haag en de totale reiskosten (heen en terug) bedragen € 7,50. U maakt een digitale kopie van een bewijs van deze kosten, stuurt deze naar het mailadres met onderwerp REISKOSTEN STAKING 30-01 naar: info@lerareninactie, met vermelding van uw naam, adres, postcode en IBAN bankrekeningnummer en lidnummer met het verzoek de kosten te vergoeden. Binnen 14 dagen wordt de tegemoetkoming dan op uw rekening gestort.
Voorbeeld 2:
De totale kosten bedragen € 45,00 . U heeft altijd recht op de volledige kosten tot een maximum van  € 15,00 . Maar u heeft € 30,00 aan meerkosten. Het meerdere wordt voor 50% vergoed. U krijgt dus totaal aan vergoeding: 15 + (30 /2) = € 30,00 . U maakt een digitale kopie van een bewijs van deze kosten, stuurt deze naar het mailadres met onderwerp REISKOSTEN STAKING 30-01 naar: info@lerareninactie, met vermelding van uw naam, adres, postcode en IBAN bankrekeningnummer en lidnummer met het verzoek de tegemoetkoming te vergoeden. Binnen 14 dagen wordt de tegemoetkoming dan op uw rekening gestort.
 
Voorbeeld 3:
U heeft meer dan € 45,00 aan reiskosten. U krijgt dan toch het maximum van € 30,00 aan tegemoetkoming. U maakt een digitale kopie van een bewijs van deze kosten, stuurt deze naar het mailadres met onderwerp REISKOSTEN STAKING 30-01 naar: info@lerareninactie, met vermelding van uw naam, adres, postcode en IBAN bankrekeningnummer en lidnummer met het verzoek de kosten te vergoeden. Binnen 14 dagen wordt de tegemoetkoming dan op uw rekening gestort.
 
Wat moet u doen als u wilt staken?
 
LIA raadt u aan om zo snel mogelijk - en uiterlijk drie dagen voor de staking- aan uw bestuur kenbaar te maken dat u wilt gaan staken. Staken is weliswaar het uiterste middel, maar wordt nu geïnitieerd door LIA, AOb en de andere bonden.
 
Geen stakingskas
 
LIA heeft, zoals u weet, geen stakingskas. U hoeft zich dus niet bij LIA te melden als staker. Natuurlijk staan we u graag met raad en daad bij. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om een mail te sturen naar info@lerareninactie.nl .
 
Staken mag?
 
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Omdat bonden een staking organiseren, handelen medewerkers niet onrechtmatig als zij besluiten te staken. Zij kunnen daarvoor dus niet worden gestraft. Ook is meedoen aan de staking geen reden voor ontslag. Medewerkers van scholen, ook die niet lid zijn van een bond, hebben dus het recht om 30 en 31 januari 2020 te staken.
 
Verplicht om op de stakingsdag naar school te komen?
 
Het is een individuele keuze om deel te nemen aan de staking. Als u gaat staken, dan moet u dit wel tijdig melden aan uw werkgever, maar een werkgever vult niet in hoe een staker de stakingsdag doorbrengt. Stakers beslissen zelf of zij naar school gaan, thuisblijven en/of met het team een stakingsactiviteit plannen of naar Den Haag komen.
 
Kan onderwijsondersteunend personeel (OOP) ook staken?
 
Natuurlijk! Er wordt gepleit voor een investeringsplan om de hele sector een flinke impuls te geven. Gaat u staken? Meld dit dan bij uw werkgever.
 
Soort staking?
 
Hoewel de sectorraden van mening zijn dat de staking op 30 en 31 januari 2020 een politieke staking gaat worden, omdat de werknemers niet rechtstreeks zouden protesteren tegen hun werkgever, denkt LIA daar iets genuanceerder over.
 
Feitelijk is het inderdaad zo dat de schoolbesturen middels de lumpsumfinanciering onze werkgever zijn, maar dat neemt niet weg dat de minister verantwoordelijk is en moet zorgen voor onderwijs van goede kwaliteit.
 
Hoewel die verantwoordelijkheid van de minister als werkgever geheel aan de schoolbesturen is overgedragen, blijft iedereen die werkzaam is binnen een school toch te beschouwen als een overheidsdienaar.
 
Ondanks dat de minister niet aan de cao-onderhandelingstafel zit, achten wij de staking wel degelijk gericht op het verbeteren van onze arbeidsvoorwaarden. De voorgenomen staking heeft namelijk tot doel het wegnemen van het nijpende tekort aan leraren en de hoge werkdruk, alsmede het zetten van een verdere stap naar eerlijke salarissen voor alle personeel.
 
Dit alles neemt niet weg dat schoolbesturen ook zijn aan te spreken op de huidige crisis in het onderwijs omdat er sinds de invoering van de lumpsum onophoudelijk voorstellen door de sectorraden zijn gedaan en gerealiseerd die onze rechtspositie verslechteren.
 
Wat wij verwachten van onze schoolbesturen bij de staking?
 
De vo-raad en de po-raad (sectorraden) zeggen begrip te hebben voor het doel van de actie omdat ze vinden dat ook zij zich hard maken voor structurele investeringen in het funderend onderwijs. De sectorraden stellen zich daarbij op het standpunt dat de keuze voor de stakingsdagen en de invulling die de bonden geven aan de acties, een verantwoordelijkheid van die bonden is.
 
LIA is van mening dat de sectorraden zorgen voor onnodige onzekerheid door de schoolbesturen niet te adviseren de stakingen te steunen. Daardoor kan er een groot verschil gaan ontstaan in welke mate en in welke vorm schoolbesturen de actie ondersteunen.
 
Dat betreurt LIA, omdat daaruit volgt dat de sectorraden geen advies aan de schoolbesturen wensen te geven om bijvoorbeeld af te raden het salaris van stakende werknemers te korten.
 
Wel of niet doorbetalen salaris?
 
Er bereiken ons berichten dat schoolbesturen, ondanks dat hun sectorraden zeggen begrip te hebben voor het doel van de acties, niet bereid zijn om op 30 en 31 januari 2020 het loon door te betalen. Als reden wordt bijvoorbeeld opgegeven dat zij door het ministerie van OCW zullen worden verplicht tot terugbetaling van gelden die voor onderwijszaken zijn bedoeld.
 
Medewerkers mogen op basis van het stakingsrecht besluiten dat ze het werk volledig onderbreken. Zij hebben dan in principe geen recht op salaris. Voor medewerkers werkzaam in het onderwijs is dit vastgelegd in artikel 7:627 van het Burgerlijk Wetboek, wat erop neerkomt dat wanneer geen arbeid wordt verricht er ook geen recht op loon is.
 
In de cao po bevestigt artikel 11.2 lid 6 en in de cao vo artikel 18.2 lid 6 dit.
Dit alles betekent niet dat het schoolbestuur verplicht is tot inhouding van het salaris. Het schoolbestuur kan het salaris van stakende medewerkers inhouden, maar dat hoeft niet. Zoals gezegd, geven de sectorraden daar tot onze spijt geen advies over aan de schoolbesturen.
 
Voor medewerkers is het natuurlijk erg belangrijk om te weten of het schoolbestuur wel of niet van plan is het salaris in te houden als zij staken. LIA acht het een goede zaak om dit als schoolbestuur in gezamenlijk overleg met de P(G)MR  vooraf duidelijk aan de medewerkers te melden. Overleg met de P(G)MR is in dit geval des te meer aan te bevelen, omdat er financiële gevolgen voor het personeel kunnen zijn.
 
LIA gaat er, evenals de sectorraden, vanuit dat het schoolbestuur geen last krijgt tijdens de accountantscontrole van de jaarcijfers, wanneer zij besluit om stakende medewerkers door te betalen.
 
De Inspectie van het Onderwijs, als verantwoordelijke voor de totstandkoming van het accountantscontroleprotocol, heeft vorig jaar richting accountants aangegeven dat loondoorbetaling niet onrechtmatig is en dat er daarom in de accountantscontrole ook niet hoeft te worden gecontroleerd of schoolbesturen al dan niet hebben doorbetaald tijdens de staking.
 
Schoolbesturen hoeven dan niet te registreren wie er wel en niet hebben gestaakt. Uw schoolbestuur kan dus niet het argument gebruiken dat er bij doorbetaling van de salarissen een korting gaat plaatsvinden op de lumpsum.
 
Indien uw schoolbestuur besluit de salarissen niet door te betalen, is het belangrijk om een antwoord te krijgen op de vraag wat zij met het in te houden geld gaat doen.
 
LIA adviseert uw (G)MR, zo nodig door gebruikmaking van het initiatiefrecht, met uw schoolbestuur te overleggen over de besteding van het geld dat is ingehouden. De (G)MR heeft op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) een initiatiefrecht.
 
Met het initiatiefrecht kan de (G)MR zelf een standpunt of voorstel doen bij het schoolbestuur of de schoolleiding. Bijvoorbeeld om het huidige voorgenomen besluit tot inhouding van de salarissen in te trekken of te verzoeken om overleg over de besteding van de ingehouden gelden.
 
Een initiatiefvoorstel geldt voor zowel de volledige MR, GMR of een deel (alleen de ouders of personeel). De personeelsgeleding kan dus apart een voorstel doen aan de schoolleiding.
 
Ook is het mogelijk als (G)MR (eventueel samen met de andere medezeggenschapsraden van de andere besturen) te overleggen en bijvoorbeeld te besluiten een gezamenlijk communiqué op te stellen, waarbij het personeel wordt geïnformeerd over het besluit van uw bestuur om de stakingsactie niet te ondersteunen en de salarissen van stakende medewerkers te korten.
 
Om ervoor te zorgen dat er bij ouders, schoolbesturen en MR’en zoveel mogelijk begrip ontstaat om de stakingsacties te steunen, heeft de AOb een aantal voorbeeldbrieven* opgesteld, waarnaar wij graag verwijzen.
 
Natuurlijk kunt u altijd een beroep doen op onze juridische afdeling, info@lerareninactie.nl , indien u nadere adviezen wenst over de inhoud van dergelijke brieven.
 
Ook adviseert LIA, zoals hierboven aangegeven, uw (G)MR gebruik te laten maken van het initiatiefrecht om schoolbesturen te verzoeken de acties te ondersteunen, geen salarissen in te houden dan wel, indien uw schoolbestuur onverhoopt besluit de salarissen niet door te betalen, uw P(G)MR, zo nodig/wederom door gebruikmaking van het initiatiefrecht, met uw schoolbestuur te overleggen over de besteding van het geld dat is ingehouden.
 
Voorbeeldbrieven*
Brief aan de ouders – Waarom zijn extra structurele investeringen nodig
Brief aan de ouders (v)so
Brief aan de ouders po
Brief aan de ouders vo
 
Brief aan de schoolbesturen wel of niet doorbetalen – Laat deze brief door zo veel mogelijk collega’s en uw P(G)MR ondertekenen.
 
Tot donderdag 30 januari 2020 in Den Haag.

Met vriendelijke groet,

Peter Althuizen
Voorzitter Leraren in ActieLEES REACTIES  en/of   REAGEER ZELF