Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2013-03-13 Actieplan onderwijs 2013

13-03-2013
LIA is blij dat de AOb in zijn nieuwe actieplan steeds meer standpunten van LIA ter verbetering van de onderwijskwaliteit en de aantrekkelijkheid van ons beroep heeft overgenomen.
 
LIA strijdt al vanaf de eerste dag van haar bestaan voor 20 lessen per leraar per week en maximaal 24 leerlingen per klas. De AOb heeft het nu ook over een mogelijke lesreductie van 20%, naar het voorbeeld van Finland. Eerder heeft de AOb ook al eens een maximum van 25 leerlingen per klas genoemd.
 
Afschaffing van de BAPO is voor LIA en de AOb uit den boze. De verantwoordelijke minister zou er volgens LIA juist voor moeten zorgen dat deze regeling, die moet bewerkstelligen dat leraren langer werkzaam kunnen blijven en de werkdruk kunnen behappen, ook voor jongere leraren realiteit wordt. Laten we de BAPO (Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen) daarom omdopen tot BAPAL (Behoud ArbeidsParticipatie Alle Leraren). Iedere leraar maximaal 20 lessen per week. Tijd voor kwaliteit!
 
De beloning van leraren moet veel beter. LIA wil dat iedere goed functionerende tweedegraads leraar minimaal een LC-salaris krijgt en iedere goed functionerende eerstegraads leraar een LD-salaris. De AOb spreekt ook over koppeling aan het opleidingsniveau, maar is daar niet zo expliciet over als LIA.  Verbetering van de salarissen en afschaffing van de nullijn zijn voor zowel LIA als de AOb een conditio sine qua non.
 
Waar LIA al jaren een groot punt maakt van de onbevoegdheid voor de klas, sluit de AOb zich daar nu voor het eerst volmondig bij aan. In het verleden werd LIA nog bekritiseerd om haar als hard gekwalificeerde standpunt op dit dossier, nu vinden we de AOb als medestander aan onze zijde. Voor de kwaliteit van het onderwijs is het belangrijk dat iedere leraar bevoegd EN bekwaam is. Het beroep van leraar verdient deze bescherming, mede omdat leerlingen recht hebben op onderwijs van goede leraren die zelf gestudeerd hebben voor het vak dat ze geven. Het tekort aan bevoegde leraren moet zo snel mogelijk opgelost worden.
 
Op het gebied van de zeggenschap van de leraar staan LIA en de AOb helemaal aan dezelfde kant. Onderwijsbeleid mag nooit meer gemaakt worden door anderen dan de leraren zelf. Wij zijn de professionals, wij hebben verstand van ons vak, wij verzorgen het onderwijs en niemand anders.
 
Om haar standpunten kracht bij te zetten heeft de AOb op 7 maart 2013 een Actieplan 2013 gepubliceerd  met de naam 'In zeven stappen naar toponderwijs'.

Vijf jaar eerder, op 12 januari 2008, kwam de AOb ook al met een manifest ter verbetering van het onderwijs. De naam van dit manifest was 'Zeven stappen voor een succesvol actieplan'.

Van de plannen uit 2008 is niet veel gerealiseerd. Het is daarom van het grootste belang om dit keer echt een punt te maken van de door LIA en de AOb voorgestane verbeteringen. Hopelijk kunnen we daarin samen optrekken. Bij de onderhandelingen over de cao-vo 2011-2012 werd de AOb nog weggestemd door de twee andere vakbonden. Alleen daarom al zou het verstandig zijn, als de AOb zich sterk zou maken voor een plek aan de onderhandelingstafel voor LIA. Hopelijk lukt dan samen wel, wat de AOb in de afgelopen vijf jaar alleen niet is gelukt.
 
Hier is een korte samenvatting van de belangrijkste punten van de AOb-plannen uit 2008 en 2013:

2008:
Concurrerende salarissen met koppeling aan opleidingsniveau en een versnelde inhaalslag die niet gefinancierd wordt uit de onderwijsbegroting zelf. Geen verslechtering BAPO. Vastleggen maximale lessentaak, wettelijk vastgestelde leraar/leerling-ratio. Geen verhoging van de werkdruk. Een structurele ophoging van het eindbedrag van de salarisschaal. Een minimaal aantal scholingsuren uit een scholingsfonds. Leraren moeten weer greep krijgen op het onderwijskundig beleid. Onderwijsuitgaven overheid snel omhoog naar 6% van het bruto binnenlands product.
 
2013:
De onderwijskwaliteit moet omhoog. Iedere leraar moet bevoegd zijn, met master als basis en permanente nascholing/professionalisering/intervisie/meer tijd voor lesvoorbereiding/minder lesuren/vrijwillig lerarenregister. De werkdruk moet omlaag. Hogere, concurrerende salarissen, afschaffing nullijn. Onderwijspersoneel kan niet zonder een vorm van leeftijdsbewust personeelsbeleid, wanneer zij deze zware baan tot 67 moet uitoefenen. Versterking positie leraren in de wet en het bevoegd gezag moet verplicht worden om het onderwijsbeleid af te stemmen met de leraar. We moeten boventallige jonge leraren behouden voor het onderwijs met een banenplan.

Acties van LIA in de afgelopen jaren voor kleinere klassen, minder lesuren, salaris naar opleiding, verhoging salarissen, meer bevoegde leraren, oplossing lerarentekort en absolute prioriteit aan het primaire proces werden in de afgelopen vijf jaar door de AOb niet gesteund. Niet realistisch, onbetaalbaar, radicaal, was het oordeel. LIA werd geweigerd aan de cao-onderhandelingstafel.

En nu is er dan het nieuwe actieplan, waarin men weer dichter opschuift naar de standpunten van LIA. Bovendien voert de AOb vandaag, 13 maart 2013, actie tegen de nullijn. Daarover is LIA oprecht blij. We vragen ons alleen af, hoe men alle plannen ECHT kracht bij denkt te gaan zetten. Worden er dit keer wel resultaten behaald? Het gaat niet aan om de schuld opnieuw aan de economische crisis te geven, als de politiek weer doof blijft voor onze argumenten. De beste remedie om uit de crisis te komen, is alles op alles te zetten voor verbetering van ons onderwijs.
 
Vakbonden hebben daarin een belangrijke rol en ze kunnen daarvoor vele middelen inzetten. De huidige strategie heeft op zijn zachtst gezegd niet gewerkt. Daarom roept LIA de AOb en de andere traditionele onderwijsvakbonden op om samen te werken met LIA om de mooie woorden kracht bij te zetten.