Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2015-09-05 LIA-oproep tot actie in het VO

                                                                ’s-Gravenhage, 4 september 2015


Aan: De voorzitters van de andere onderwijsvakbonden in Nederland


Betreft: Actie in het VO


Beste Liesbeth (AOb),  Joany, (CNVO), Jilles (FvOv), Gienus (FNV Overheid),


De afgelopen tijd hebben overheidswerkgevers en vakcentrales om de tafel gezeten en dat heeft geleid tot een overeenkomst tussen de overheidswerkgevers en de vakcentrales CNV, CMHF en de Ambtenarencentrale.


Naar aanleiding van deze overeenkomst wil de VO-raad nu de cao-onderhandelingen hervatten. De VO-raad is van mening dat de afspraken nog een plek moeten krijgen in het totaalpakket van de CAO VO en vindt dat het ‘loonbod’ een harde afspraak is. Ook betreurt de VO-raad het dat FNV heeft besloten dit loonakkoord niet te ondertekenen, maar hoopt wel dat de AOb niet afhaakt als het gaat om de nieuwe CAO VO. Fijntjes wordt daarbij meegedeeld dat de VO–raad niet meer terugkomt op de gemaakte afspraak over het loondeel.


Verontrustend voor LIA is dat de VO-raad vindt dat bij de aankomende CAO onderhandelingen ook andere onderwerpen aan bod moeten komen dan alleen deze loonsverhoging. Na afschaffing van zaken als BAPO, entreerecht en trekkingsrecht vreest LIA dat thans nog meer rechtspositionele zaken moeten worden ingeleverd, zoals  de bovenwettelijke uitkering, onder het mom van modernisering.


Men wil ook de nieuwe Wet werk en zekerheid niet uitvoeren, maar de termijnen voor tijdelijke benoemingen maximaal oprekken en de transitievergoedingen aan ontslagen leraren inperken. Verder gaat het om het afschaffen van de automatische periodiek en de afschaffing van de 2/3 meerderheid van het personeel ter instemming op wijzigingen in het taakbeleid.


LIA is het met FNV eens dat het niet deugt dat het grootste deel van de loonsverhoging voor 600.000 overheidsmedewerkers uit de pensioenen van 2,8 miljoen mensen wordt gehaald. Daarnaast zijn de  voorgestelde verslechteringen op rechtspositioneel gebied voor het personeel volkomen eenzijdig, onredelijk en onrechtvaardig.


LIA vindt samen met FNV dat het hoog tijd is dat overheidswerkers, dus ook de onderwijswerknemers, respect krijgen voor hun werk. Dit respect moet leiden tot verbetering van de rechtspositie in plaats van de schier onophoudelijke afbraak daarvan, echte werkdrukvermindering door kleinere klassen en minder lesuren per week en tot een goed salaris.


Het moment van praten is wat LIA betreft nu voorbij. We moeten onze tanden laten zien. Het is tijd voor actie. LIA roept u allen op flink acties te gaan organiseren in het voortgezet onderwijs, zo nodig de boel plat te gooien en de VO-raad te bestrijden met gelijke middelen. Gebruik de macht die je als werknemersorganisatie hebt en doe het meteen goed. Alleen op die manier behouden wij als bonden nog enige geloofwaardigheid bij het in het voortgezet onderwijs werkzame personeel, vakbondslid of niet. De VO-raad neemt de bonden al niet meer serieus en lacht ze  op dit moment recht in het gezicht uit.


Het moge duidelijk zijn dat LIA geen zoethoudertjes accepteert. Pijnverzachtende halve compensatie van wat we in eerste instantie dreigden te moeten inleveren zal bij ons geen gehoor vinden. De VO-raad zal nu eerst naar de leraren moeten luisteren en onze eisen (zie hieronder) moeten inwilligen. LIA hoopt op samenwerking met u.


Laten we met elkaar in gesprek gaan.  


Met strijdbare groet,


Peter Althuizen, voorzitter LIA.BIJLAGE

Namens de leraren werkzaam in het voortgezet onderwijs eist LIA:

1. Loonsverhoging van 5% met terugwerkende kracht per 1 augustus 2015 (maar geen sigaar uit de eigen pensioenfonds-doos!)


2. Intrekking van alle recente voorstellen van de VO-raad aangaande:

  • afschaffing automatische periodiek
  • tornen aan de uitvoering van de Wet werk en zekerheid (transitievergoedingen bij ontslag inperken en termijnen tijdelijke benoemingen oprekken)
  • snijden in de bovenwettelijke uitkeringen


3. De verlaging van de pensioenpremies moet rechtstreeks worden doorvertaald naar de werknemers


4. Opslagfactor per les van 1,0 voor lesvoorbereiding, nawerk en correctiewerk


5. Maximaal 20 lessen van 50 minuten (bij andere lesduur: totaal maximaal 1000 minuten) per leraar per week bij 1,0 FTE


6. Werkweek maximaal 36,86 uur (45 rekenweken per jaar), waarbij alle andere taken dan de lessen aantoonbaar en realistisch berekend worden


7. Maximaal 24 leerlingen per klas (voor leerlingen -bijvoorbeeld LWOO/PRO- die extra aandacht nodig hebben maximaal 12)


8. Meer daartoe bevoegde handen in de klas voor zorgleerlingen


9. Terugdraaien afschaffing/afbouw BAPO


10. Herinvoering trekkingsrecht, maar dan voor 50 uren in plaats van 24


11. Salarissen uit de lumpsum, leraren weer in dienst van de overheid


12. Minimaal LC-salaris voor iedere goed functionerende tweedegraads leraar en LD-salaris voor iedere goed functionerende eerstegraads leraar


13. Inperking van de functie van de VO-raad tot vereniging van schoolbesturen die niet gefinancierd wordt met geld dat voor leerlingen bestemd is


14. Scholen worden verplicht jaarlijks op hun website aan te geven welke lessen anders-, onder- en onbevoegd worden gegeven


15. Weghalen cao-gerelateerde zaken bij de medezeggenschap en verbetering faciliteiten voor de medezeggenschap


16. Realistische vergoeding verplaatsingskostenEn bedenk:
Leraren hebben helemaal geen lange vakantie, maar nemen gewoon hun overuren op.