Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2011-02-20 Bezuinigen op Passend Onderwijs ...

20-02-2011
LIA vindt vanzelfsprekend dat elke leerling recht heeft op passend en kwalitatief goed onderwijs. Maar Passend Onderwijs zal de kwaliteit van het onderwijs voor leerlingen en leraren niet vergroten. Integendeel.

Stand van zaken Passend Onderwijs

In 2005 heeft het toenmalige kabinet de keuze gemaakt om op scholen ‘Passend Onderwijs’ in te gaan voeren. Het is de bedoeling dat kinderen met een handicap of beperking, de zogenaamde rugzakleerlingen, toegang krijgen tot het reguliere onderwijs. Passend Onderwijs betekent ook dat elk kind naar die vorm van onderwijs gaat die het best bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Het kind staat dus centraal en leraren worden opgeleid om Passend Onderwijs in de klas te realiseren. Scholen en ouders in een regio bepalen samen welke school het beste is voor het kind. Een regionaal netwerk van alle scholen in de betreffende regio zorgt voor een specialistisch en dekkend onderwijsaanbod voor kinderen die ondersteuning nodig hebben. Het zorgaanbod van de school en de jeugdzorg (+AWBZ-zorg) voor kinderen die ondersteuning nodig hebben worden goed op elkaar afgestemd zodat het proces van indicatiestelling minder bureaucratisch en meer handelingsgericht is.

Investeren in bestaand speciaal onderwijs en verbeteren van ambulante hulp

LIA pleit voor het handhaven van en investeren in het bestaande speciaal onderwijs. Hier worden leerlingen in een kleinschalige en veilige leeromgeving door goed opgeleide en gemotiveerde leraren en begeleiders voorbereid op vervolgopleiding en maatschappij. LIA vindt ook dat samenwerkingsverbanden tussen scholen voor regulier en speciaal onderwijs geïntensiveerd moeten worden, dat de bureaucratie en wachtlijsten bij (jeugd)zorginstellingen verkleind dienen te worden en dat ambulante begeleiding en indicatiestellingen effectiever moeten.

Onderwijs is geen vergaarbak voor sociale problematiek
LIA is van mening dat maatschappelijke problemen niet door het voortgezet onderwijs moeten worden opgelost. De prioriteit van het onderwijs ligt bij onderwijzen. Met de invoering van Passend Onderwijs zal het reguliere voortgezet onderwijs wederom een groep leerlingen met sociaal-psychologische problemen en gedragsstoornissen opnemen die andere dan onderwijskundige noden hebben. Deze noden dienen volgens LIA veel meer door ouders en andere maatschappelijke instellingen aangepakt te worden. Dit standpunt wordt – opmerkelijk genoeg – ondersteund door het actieplan ‘Beter Presteren’ van Minister van Bijsterveldt uit december 2010. Hierin stelt zij dat scholen zich veel minder met ‘maatschappelijke vraagstukken’ moeten bezighouden en zich meer moeten richten op de kerntaak: onderwijs.

Ondoordachte opzet en invoering
De invoering van Passend Onderwijs is vanaf het begin ondoordacht en gehaast geweest, zoals bij veel onderwijsvernieuwingen het geval is. Leraren en adviescommissies geven al geruime tijd aan dat de leraar, degene die Passend Onderwijs moet gaan uitvoeren, te weinig bij het proces betrokken is en niet genoeg expertise heeft. Ook zijn er veel scholen en leraren die geen notie hebben van de aard en implicaties van Passend Onderwijs, dat in het schooljaar 2011-2012 al ingevoerd moet worden. Bovendien wordt er onverantwoord veel bezuinigd op Passend Onderwijs - al voor de invoering 300 miljoen euro!

Conclusie
Volgens LIA zullen alle partijen gedupeerd worden door Passend Onderwijs: zorgleerlingen ontvangen nog minder professionele begeleiding, leraren in het regulier onderwijs krijgen nog meer taken en verantwoordelijkheden, reguliere leerlingen krijgen nog minder aandacht en leraren in het speciaal onderwijs verliezen hun baan en het onderwijs hun expertise. Passend Onderwijs, kortom, is onacceptabel. Investeren in het speciaal onderwijs gekoppeld aan effectieve ambulante zorg is voor LIA het enige alternatief.