Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

LIA-Nieuwsbrief 127

                                                                                    14 - 09 - 2023


Onderhandelaarsakkoorden cao’s po en vo

Dinsdag 12 september hebben de traditionele onderwijsbonden, waaronder AOb en CNVO, met de PO-raad en de VO-raad zowel voor het po als het vo onderhandelaarsakkoorden voor nieuwe cao’s afgesloten. De akkoorden worden nog voorgelegd aan de achterban, maar het lijkt erop dat de traditionele bonden de akkoorden daarna gaan ondertekenen, tenzij er nog verrassende dingen gebeuren. 

’10%'

Met name het frame van de 10% inflatiecorrectie wordt daarvoor ingezet. Het is duidelijk dat in de voorgestelde cao’s - afgesloten voor 17 maanden vanaf 1 mei 2023 - de maanden mei en juni 2023 niet meedoen voor deze 10%. Dat spaart voor de werkgevers flink geld uit en van een deel van dat geld - de bekende sigaar uit eigen doos - wordt voor het onderwijzend personeel een karige eenmalige uitkering van 350 euro bruto ingezet. Voor de lagere salarissen bij het OOP loopt dit bedrag van 600 tot 1000 euro bruto.Ook wordt de kilometervergoeding vanuit dat uitgespaarde geld verhoogd van 12 naar 17 cent (ingaande in 2024), overigens nog steeds ruim onder het wettelijk toegestane van 22 cent in 2024. 

Blijdschap of teleurstelling?

Over deze ’10%’ zijn de meningen overigens verdeeld. Van blijdschap over ‘eindelijk meer geld' - tot teleurstelling over 'slechts inflatiecorrectie’ , en daarvoor dan nog niet eens voldoende, laat staan dat het beroep er aantrekkelijker door wordt gemaakt om het lerarentekort op te lossen. LIA zelf had ingezet op 20% over 20 maanden en 20 lessen per week (po in minuten gelijk), de zogenaamde Triple20. Daar steekt 10% over 17 maanden natuurlijk schril bij af. Wij zouden dientengevolge als LIA door willen zetten met de acties en staking, maar de traditionele bonden hebben al - niet eens zo voorzichtig - gezegd dat ze zich niet kunnen voorstellen dat de staking van 5 oktober nog doorgaat. LIA laat dat voor wat het is en realiseert zich, nogmaals, dat over de ’10%’  en de daaraan gekoppelde eenmalige uitkering en kilometervergoeding de meningen uiteenlopen.

Werkdruk wordt helemaal niet aangepakt in deze cao's

LIA heeft nog een reden om niet in te stemmen met deze onderhandelaarsakkoorden en dat is het volledig uitblijven van werkdrukverlaging. Het is wel duidelijk waar een ander - groot - deel van het voor de ’10%’ benodigde geld vandaan komt. Er is namelijk niets geregeld voor kleinere klassen, minder lessen en meer tijd voor de lessen zelf, voor voor- en nawerk. De traditionele bonden halen hier hun schouders over op en zeggen dat dat iets is voor de toekomst en via de politiek geregeld moet worden. De komende 17 maanden is daar dus weer niets van te verwachten. LIA houdt het hart vast en vreest voor steeds meer afhakende jonge leraren en voor een vervroegd pensioen kiezende oudere leraren, met voor hen uiteraard flink inkomensverlies. In dat kader is ook de toezegging van de traditionele bonden aan de sectorraden om te gaan ‘praten’ over ‘aanpassing’ van de zwaarbevochten bovenwettelijke cao-regelingen buitengewoon zorgwekkend.

Peiling

LIA wil graag de mening van de leden weten over de akkoorden. We zitten als LIA (nog) niet aan de onderhandelingstafel, maar we kunnen wel druk zetten op de traditionele bonden en de publieke opinie. We willen graag weten hoe u hierover denkt - misschien wilt u wel even ‘rust in de tent’ en acties bewaren voor een later stadium. In dat geval zal LIA de inzet en toon matigen, maar het is ook goed denkbaar dat u ‘in actie’ wilt komen en blijven. U kunt de peiling vinden, na inloggen met uw mailadres en wachtwoord (indien vergeten daar makkelijk aan te passen), op onze website www.lerareninactie.nl Daarvoor alvast onze hartelijke dank!

Contributieverklaring

Op onze website kunnen leden hiervoor (wederom eerst inloggen) een persoonlijk formulier downloaden. Klik na inloggen op contributieverklaring, rechtsboven onder mijn gegevens. Als u dit formulier tijdig (op sommige scholen voor 1 november) bij uw werkgever inlevert, dan kan uw vakbondscontributie fiscaal worden verrekend met de eindejaarsuitkering, voor zover uw schoolbestuur daarmee akkoord gaat.