Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

CAO Primair Onderwijs

                        30 – 04 - 2020

De huidige cao primair onderwijs is alweer vanaf 1 maart 2019 van kracht en loopt tot en met 31 oktober 2020.

Vanaf 1 januari 2020 heeft al het onderwijspersoneel in het primair onderwijs een salarisverhoging gekregen van 4,5 % en een bonus. Naast de bonus was er een nabetaling, omdat de loonsverhoging pas vanaf 1 januari 2020 ingaat en de vorige cao al afgelopen maart afliep. 

Helaas is de loonkloof met het voortgezet onderwijs niet gedicht. Daarvoor en voor andere belangrijke zaken heeft LIA, samen met de andere onderwijsbonden, op 30 en 31 januari 2020 nog een tweedaagse staking georganiseerd.

Om de koopkracht op peil te houden was er 285 miljoen euro beschikbaar. Tevens heeft de minister van onderwijs incidenteel 150 miljoen ter beschikking gesteld. Naar het oordeel van LIA is dit onvoldoende om de problemen in het onderwijs het hoofd te kunnen bieden en zeker geen reden om de acties te beëindigen. 

LIA heeft het convenant, waarin de voornamelijk incidentele gelden voor het onderwijs beschikbaar zijn gesteld, onmiddellijk afgewezen als ontoereikend en is blij dat de AOb dit voorbeeld uiteindelijk heeft gevolgd. 

Alle onderwijsbonden en de PO-raad zijn het erover eens dat het nodig is om een plan met investeringen voor de lange termijn te maken. LIA wenst echter ook dat er andere vormen van bekostiging onderzocht worden waarbij, om te beginnen, de personeelskosten uit de lumpsum worden gehaald en door scholen bij het ministerie gedeclareerd. 

Zo worden schoolbesturen ontlast van hun taak om op het personele vlak vooral op de centjes te letten en kunnen ze zich weer concentreren op het zorgen voor goed onderwijs. Cao-onderhandelingen kunnen op deze wijze ook weer rechtstreeks met de minister worden gevoerd.

De onderhandelende partijen, waar LIA (nog) geen deel van uitmaakt, hebben afspraken gemaakt over verschillende zaken, zoals looptijd en loonontwikkeling, functies en beloning van schooldirecteuren en onderwijsondersteunend personeel, vernieuwing van de cao, professionalisering, normalisering rechtspositie ambtenaren, wet arbeidsmarkt in balans, ‘van werk naar werk’-beleid, transitievergoeding en overige zaken.

Wat bij al deze zaken het meest opvalt is dat bij de vernieuwing van de cao steeds meer regels zijn geschrapt. Partijen vinden dat er meer ruimte moet komen voor een professionele dialoog. Werkgevers krijgen hierdoor meer en vaker ruimte om beleid te formuleren en regelingen af te spreken met de PGMR, wat volgens LIA in de praktijk betekent dat er steeds meer beleidsruimte wordt gegeven aan schoolbesturen. LIA vindt dit geen goede ontwikkeling.

LIA pleit daarom voor een goede en duidelijke cao met voor alle scholen gelijke regels, omdat anders het gevaar bestaat dat onder het mom van maatwerk de werkdruk alleen maar toeneemt. Zo is met de invoering van het werkverdelingsplan de maximale lesgevende taak van 940 klokuren per jaar nog verder losgelaten. Met wederzijds goedvinden kan nu zelfs worden afgesproken dat de werknemer meer dan 940 uur aan lesgevende taken heeft. Alleen de totale werkduur van 1659 uur wordt nog gerespecteerd. 

LIA ziet veel liever dat, om een realistische werkdruk te realiseren, duidelijk in de cao een maximumaantal van 24 leerlingen per klas en 12 in het speciaal onderwijs wordt vermeld en dat er moet worden gestreefd naar een door leraren te geven maximum van 16,6 klokuren les per week (in tijd gelijk aan het streefgetal van 20 lessen van 50 minuten per week in het voortgezet onderwijs).

LIA vindt het verder zeer jammer dat de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen vervalt. Daarvoor in de plaats komt de onbeduidende ‘van werk naar werk’-regeling. Het is voor LIA nog maar de vraag of deze regeling in geld als volwaardige en vervangende voorziening kan worden gezien. 

LIA verwijst tot slot nog graag naar de volgende documenten:

CAO Primair Onderwijs 2019 – 2020

CAO was-wordt-lijst CAO PO 2019 – 2020

Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019 – 2020

Voorbeeldfunctiebeschrijvingen onderwijsassistenten + toelichting onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019 – 2020 

Voorbeeldfunctiebeschrijvingen directeuren + toelichting onderhandelaarsakkoord bijlage directeuren CAO PO 2019 – 2020LEES REACTIES   en/of   REAGEER ZELF