Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2011-09-15 Externe examencorrectie

15-09-2011
LIA PLEIT VOOR EXTERNE EXAMENCORRECTIE IN VO
 
In Nederland kijken leraren in het voortgezet onderwijs eindexamens van hun eigen leerlingen na. Om slordigheden of verschillen in interpretatie zoveel mogelijk te beperken, worden alle examens ook nog door een ‘tweede corrector’ gecorrigeerd. Dit is ook een leraar, maar dan eentje van een andere school. Bij eventuele onenigheid over een antwoord polderen de twee leraren zich een weg naar het correcte aantal punten. Zo verloopt de eindexamencorrectie in Nederland elk jaar.

Britse en Franse collega’s waren met stomheid geslagen toen zij van deze procedures hoorden. Hun kritische vragen: ‘Examens zelf nakijken werkt toch eigenbelang en daarmee een subjectieve en in het ergste geval frauduleuze correctie in de hand?’ en ‘Wie controleert of die tweede corrector z’n werk wel (goed) doet?’. Maar ook Nederlandse leraren hebben groeiende twijfels over de betrouwbaarheid. Onze aanpak is goedkoop, maar verzwaart de taak van leraar en schoolorganisatie, en is weinig betrouwbaar. LIA pleit daarom voor een totaal andere, extern georganiseerde examencorrectie, waar de leraar geen invloed op heeft.

Belangenverstrengeling  
Het voornaamste gevaar van de eigen correctie is dat leraren niet altijd objectief zijn ten aanzien van de prestaties van hun leerlingen – begrijpelijk aangezien leraren en scholen graag zien dat hun leerlingen hoog scoren. Op de lange termijn zijn deze afwijkingen echter funest voor de werkelijke waarde van examens en diploma’s. Een zeer ernstig voorbeeld hiervan is de leraar Duits die bij het eindexamen 2011 verbeteringen had aangebracht op het werk van zijn leerlingen, omdat hij het examen onredelijk moeilijk vond. Gelukkig kwam de fraude bij de tweede correctie aan het licht, maar het valt te vrezen dat er veel slordigheden en fouten ongezien blijven steken in examens. Er is namelijk geen controle op de (wettelijk verplichte) tweede correctie.

Bureaucratisch circus
Behalve de leraren hebben ook schooladministraties en afdelingsleiders te lijden onder de grote hoeveelheid administratie van het huidige correctiesysteem. De leraar corrigeert en voert de resultaten in in het omslachtige computerprogramma WOLF. Vervolgens moeten de examens, samen met een pakket aan ondertekende formulieren en puntenlijsten, zo snel mogelijk naar de tweede correctoren overal in Nederland verstuurd worden. Deze corrigeren het werk voor de tweede keer, vullen weer allerlei formulieren in en leveren het dan in bij hun eigen administratie, die het terugstuurt naar de oorspronkelijke school, waar het werk wederom door de leraar ondertekend moet worden. De administratie moet dan wachten op de landelijke normering voordat zij cijfers kan gaan uitschrijven. Dit hele ritueel wordt herhaald bij de herexamens. Kortom: dit is een kostbaar en tijdverslindend bureaucratisch circus aan het eind van het schooljaar.

Externe correctie van eindexamens
LIA wil af van deze omslachtige en onbetrouwbare eindexamencorrectie. Alternatieven zijn de correctieprocedures in landen als Groot-Brittannië en Frankrijk, maar ook die van gerenommeerde wereldwijde exameninstituten als University of Cambridge ESOL Examinations en het Internationale Baccalaureaat. Daar worden de examens door externe instanties afgenomen en geadministreerd, en gecorrigeerd door onafhankelijke en goed opgeleide professionals die een vergoeding op niveau ontvangen. De gecorrigeerde examens worden daarna nogmaals steekproefsgewijs gecontroleerd, dit om eventuele grove fouten in de eerste correctie te voorkomen. Tot slot worden de uitslag en de examens teruggestuurd naar school zodat de objectiviteit is gewaarborgd.

Natuurlijk kost een dergelijke aanpak een flinke zak duiten, maar alleen met een externe en daarmee objectieve examencorrectie doen we recht aan de waarde van de enige keer dat leerlingen centraal worden getoetst: de kwaliteit van de examens moet gegarandeerd zijn.