Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

LIA roept in samenwerking met andere bonden po en vo op te staken op 6 november

Stakingsdag po en vo op 6 november

Leraren in Actie roept, in samenwerking met AOb, CNV, FNV, FvOv en AVS, op om woensdag 6 november 2019 het werk neer te leggen. Het gesprek met de minister-president dat op 16 oktober plaatsvond heeft tot onze spijt onvoldoende resultaat opgeleverd en is naar onze mening bovendien zeer teleurstellend geweest. Vandaag verliep het ultimatum.
 
Alleen LIA pleit in dit samenwerkingsverband voor nu doorpakken en langer staken. Dat begint wat ons betreft op 6 november en daarom steunen we staken op die dag. Maar wij willen langer, meer en zwaarder. Daarvoor krijgen we in het overleg de handen (nog) niet op elkaar, maar we houden vol.
 
Het moge duidelijk zijn dat LIA de stakingsdag slechts ziet als een begin. Te vrezen valt dat het de regering koud zal laten. Wij zullen er daarom in dat geval meteen voor pleiten om de staking te verlengen voor onbepaalde tijd.
 
Wat gaat LIA op de stakingsdag doen?
 
Wij zijn daarover nog druk aan het overleggen. Natuurlijk zijn uw ideeën op info@lerareninactie.nl daarbij van harte welkom. Houd uw mail en de website van www.lerareninactie.nl nauwlettend in de gaten. Wij overwegen in Den Haag een grote actie te organiseren, waarbij wij u als lid van LIA tegemoet willen komen in de reiskosten. U hoort van ons!
 
Waarom staken en acties nodig zijn?
 
Ten eerste wil Leraren in Actie als onderwijsvakbond in een groot samenwerkingsverband samen met CNV, FNV, FvOv, PO in Actie, VO in Actie, Laks, Ouders & Onderwijs en AVS een duidelijk signaal aan de politiek afgeven wanneer de onderwijsbegroting op 6 november in de Tweede Kamer wordt behandeld.
 
Het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs kampen met grote tekorten. Daar maken wij ons, samen met de onderwijsorganisaties, grote zorgen om. De werkdruk in het hele onderwijs is te hoog en de waardering te laag. Alle onderwijssalarissen moeten flink marktconform verhoogd worden en de salarissen in het po moeten gelijkgetrokken worden met die in het vo.
 
LIA is al jaren van mening dat er een stop moet komen op de voortdurende verslechtering van onze arbeidsvoorwaarden. Sinds de invoering van de lumpsum is er sprake van een uitholling van rechten van werknemers en wordt onder het mom van maatwerk door de schoolbesturen telkens gezocht naar de goedkoopste oplossing.
 
Veel leraren, ziek of niet langer van plan ziek van hun werk te worden en genoegen te nemen met een ondermaats salaris verlaten het beroep. Vaak betekent een parttime-contract in het onderwijs fulltime werken. Dat kunnen we niet langer accepteren, vooral ook omdat onze leerlingen hiervan de dupe zijn.
 
Wat moet u doen als u wilt staken?

LIA raadt u aan om zo snel mogelijk - en uiterlijk drie dagen voor de staking - aan uw bestuur kenbaar te maken dat u wilt gaan staken. Staken is weliswaar het uiterste middel, maar wordt nu geïnitieerd door de onderwijsbonden AOb, FNV onderwijs en onderzoek, CNVO, FvOv, AVS en LIA. 
 
Geen stakingskas

LIA heeft, zoals u weet, geen stakingskas. U hoeft zich dus niet bij LIA te melden als staker. Natuurlijk staan we u graag met raad en daad bij. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om een mail te sturen naar info@lerareninactie.nl .
 
Staken mag?

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Omdat bonden een staking organiseren, handelen medewerkers niet onrechtmatig als zij besluiten te staken. Zij kunnen daarvoor dus niet worden gestraft. Ook is meedoen aan de staking geen reden voor ontslag. Medewerkers van scholen, ook die niet lid zijn van een bond, hebben dus het recht om 6 november te staken.

Verplicht om op de stakingsdag naar school te komen?

Het is een individuele keuze om deel te nemen aan de staking. Als u gaat staken, dan moet u dit wel tijdig melden aan uw werkgever, maar een werkgever vult niet in hoe een staker de stakingsdag doorbrengt. Stakers beslissen zelf of zij naar school gaan, thuisblijven en/of met het team een stakingsactiviteit plannen of naar Den Haag komen.
 
Kan onderwijsondersteunend personeel (OOP) ook staken?

Natuurlijk! Er wordt gepleit voor een investeringsplan om de hele sector een flinke impuls te geven. Gaat u staken? Meld dit dan bij uw werkgever.
 
Soort staking?

Hoewel de sectorraden van mening zijn dat de staking op 6 november een politieke staking gaat worden, omdat de werknemers nu niet rechtstreeks zouden protesteren tegen hun werkgever, denkt LIA daar iets genuanceerder over. Feitelijk is het inderdaad zo dat de schoolbesturen middels de lumpsumfinanciering onze werkgever zijn, maar dat neemt niet weg dat de minister verantwoordelijk is en moet zorgen voor onderwijs van goede kwaliteit. 
 
Hoewel die verantwoordelijkheid van de minister als werkgever geheel aan de schoolbesturen is overgedragen, blijft iedereen die werkzaam is binnen een school toch te beschouwen als een overheidsdienaar. Ondanks dat de minister niet aan de cao-onderhandelingstafel zit, achten wij de staking wel degelijk gericht op het verbeteren van onze arbeidsvoorwaarden. De voorgenomen staking heeft namelijk tot doel het wegnemen van het nijpende tekort aan leraren en de hoge werkdruk, alsmede het zetten van een verdere stap naar eerlijke salarissen voor alle personeel.

Dit alles neemt niet weg dat schoolbesturen ook zijn aan te spreken op de huidige crisis in het onderwijs omdat er sinds de invoering van de lumpsum onophoudelijk voorstellen door de sectorraden zijn gedaan en gerealiseerd die onze rechtspositie verslechteren.


Wat wij verwachten van onze schoolbesturen bij de staking?
 
De vo-raad en de po-raad (sectorraden) zeggen begrip te hebben voor het doel van de actie omdat dit overeenkomt met het noodpakket waar zij zich, samen met de onderhandelende bonden, sinds de zomer voor inzetten.

De sectorraden stellen zich daarbij op het standpunt dat de keuze voor deze stakingsdag en de invulling die de bonden geven aan de acties, een verantwoordelijkheid van die bonden is.  LIA is van mening dat de sectorraden zorgen voor onnodige onzekerheid door de schoolbesturen niet te adviseren de stakingen te steunen. Daardoor kan er een groot verschil gaan ontstaan in welke mate en in welke vorm schoolbesturen de actie ondersteunen. Dat betreurt LIA, omdat daaruit volgt dat de sectorraden geen advies aan de schoolbesturen wensen te geven om bijvoorbeeld af te raden het salaris van stakende werknemers te korten.

Wel of niet doorbetalen salaris?

Er bereiken ons berichten dat schoolbesturen, ondanks dat hun sectorraden zeggen begrip te hebben voor het doel van de acties, niet bereid zijn om op 6 november het loon door te betalen. Als reden wordt bijvoorbeeld opgegeven dat zij door het ministerie van OCW zullen worden verplicht tot terugbetaling van gelden die voor onderwijszaken zijn bedoeld.
 
Medewerkers mogen op basis van het stakingsrecht besluiten dat ze het werk volledig onderbreken. Zij hebben dan in principe geen recht op salaris. Voor medewerkers werkzaam in het bijzonder onderwijs is dit vastgelegd in artikel 7:628 van het Burgerlijk Wetboek, wat erop neerkomt dat wanneer geen arbeid wordt verricht er ook geen recht op loon is.

In de cao po bevestigt artikel 11.2 lid 6 dit en in de cao vo artikel 18.2 lid 6. Ook voor medewerkers in het openbaar onderwijs geldt dat zij tijdens een volledige werkonderbreking geen recht hebben op salaris.

Dit alles betekent niet dat het schoolbestuur verplicht is tot inhouding van het salaris. Het schoolbestuur kan het salaris van stakende medewerkers inhouden, maar dat hoeft niet. Zoals gezegd, geven de sectorraden daar tot onze spijt geen advies over aan de schoolbesturen.

Voor medewerkers is het natuurlijk erg belangrijk om te weten of het schoolbestuur wel of niet van plan is het salaris in te houden als zij staken. LIA acht het een goede zaak om dit als schoolbestuur in gezamenlijk overleg met de P(G)MR  vooraf duidelijk aan de medewerkers te melden. Overleg met de P(G)MR is in dit geval des te meer aan te bevelen, omdat er financiële gevolgen voor het personeel kunnen zijn.

LIA gaat er, evenals de sectorraden, vanuit dat het schoolbestuur geen last krijgt tijdens de accountantscontrole van de jaarcijfers 2019, wanneer zij besluit om stakende medewerkers door te betalen. De Inspectie van het Onderwijs, als verantwoordelijke voor de totstandkoming van het accountantscontroleprotocol, heeft vorig jaar richting accountants aangegeven dat loondoorbetaling niet onrechtmatig is en dat er daarom in de accountantscontrole ook niet hoeft te worden gecontroleerd of schoolbesturen al dan niet hebben doorbetaald tijdens de staking. Schoolbesturen hoeven dan niet te registreren wie er wel en niet hebben gestaakt. Uw schoolbestuur kan dus niet het argument gebruiken dat er bij doorbetaling van de salarissen een korting gaat plaatsvinden op de lumpsum.

Indien uw schoolbestuur besluit de salarissen niet door te betalen, is het belangrijk om een antwoord te krijgen op de vraag wat zij met het in te houden geld gaat doen. LIA adviseert uw (G)MR, zo nodig door gebruikmaking van het initiatiefrecht, met uw schoolbestuur te overleggen over de besteding van het geld dat is ingehouden. De (G)MR heeft op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) een initiatiefrecht. Met het initiatiefrecht kan de (G)MR zelf een standpunt of voorstel doen bij het schoolbestuur of de schoolleiding. Bijvoorbeeld om het huidige voorgenomen besluit tot inhouding van de salarissen in te trekken of te verzoeken om overleg over de besteding van de ingehouden gelden. Een initiatiefvoorstel geldt voor zowel de volledige MR, GMR of een deel (alleen de ouders of personeel). De personeelsgeleding kan dus apart een voorstel doen aan de schoolleiding.

Ook is het mogelijk als (G)MR (eventueel samen met de andere medezeggenschapsraden van de andere besturen) te overleggen en bijvoorbeeld te besluiten een gezamenlijk communiqué op te stellen, waarbij het personeel wordt geïnformeerd over het besluit van uw bestuur om de stakingsactie niet te ondersteunen en de salarissen van stakende medewerkers te korten.
 
Tot 6 november!

Met vriendelijke groet,

Peter Althuizen
Voorzitter Leraren in Actie
LEES REACTIES  en/of REAGEER ZELF