Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Overleg cao voortgezet onderwijs vastgelopen

24 februari 2018
De onderhandelingen tussen de VO-raad (onderwijswerkgevers) en de reguliere onderwijsbonden (werknemers) over een nieuwe cao zijn vastgelopen. De belangrijkste te bespreken onderwerpen – zowel voor de bonden als voor de VO-raad – waren de loonontwikkeling en werkdrukvermindering. 
Sinds oktober 2017 is er door de onderhandelaars gesproken over de mogelijkheden voor een nieuwe cao. Het bleek een moeizaam gesprek, mede vanwege het ontbreken van extra investeringen door het kabinet. De reguliere bonden hebben ingezet op een looneis van structureel 3,5% en een voorgestelde reductie van het lessenaantal van 25 naar 20. Volgens de VO-raad vragen de bonden daarmee veel meer dan er aan financiële ruimte beschikbaar is. 

Daarnaast verschillen de bonden en de VO-raad van mening over de aanpak van de werkdruk. De onderhandelende bonden willen lessenreductie tot 20 uur per week als individueel recht opnemen in de cao. De VO-raad vindt dat de werkdruk vooral op schoolniveau moet worden aangepakt en pleit voor extra ontwikkeltijd voor docenten die per school in overleg met lerarenteams en medezeggenschap moet worden ingevuld.

Wat biedt de VO-raad aan?
Aan de inhoudelijke inzet en mogelijke nieuwe cao-afspraken hebben de onderwijswerkgevers een belangrijke financiële voorwaarde gesteld: niet meer uitgeven dan er beschikbaar is voor arbeidsvoorwaardenontwikkeling vanuit de referentiesystematiek. Voor 2018 is dat, volgens de VO-raad, naar verwachting 2,35%. De VO-raad heeft voorgesteld om deze beschikbare ruimte voor arbeidsvoorwaardenontwikkeling geheel in te zetten voor afspraken op twee thema’s: de loonontwikkeling en werkdrukvermindering. Dat zou volgens de VO-raad mogelijkheden bieden voor een marktconforme loonontwikkeling en/of initiatieven om de werkdruk op scholen te verlichten. De onderhandelende bonden zijn de onderhandelingen gestopt omdat de VO-raad volgens hen onvoldoende tegemoetkomt aan hun eisen.

Wat wil LIA?
LIA constateert met vreugde dat de reguliere bonden onze aloude eis om te komen tot een lesreductie van 25 naar 20 uur per week niet meer wegzetten als irreëel, maar dit tot inzet van de onderhandelingen hebben gemaakt. Tevens ondersteunt LIA het standpunt van de onderhandelende bonden dat de oplossing van het terugdringen van het aantal lessen voor elke leraar hetzelfde en individueel afdwingbaar moet zijn via de cao. 
Dit is noodzakelijk, omdat gebleken is dat de keuze van de VO-raad waarbij leraren(teams) en medezeggenschap in overleg met de schoolleiding oplossingen zoeken die passend zijn voor de knelpunten die op school zelf worden ervaren, alleen maar tot werkdrukverhoging leidt. Op 99 van 100 scholen wordt immers geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid het aantal lessen lager dan de huidige 25 per week uit te laten komen. 
Ruimte die de cao vo biedt om in overleg met de medezeggenschap tot oplossingen op schoolniveau te komen leidt in de praktijk merendeels tot besluitvorming die in het nadeel is van leraren. Deze door de VO-raad zo gewenste beleidsvrijheid heeft telkens en slechts tot doel gehad de zaken voor de schoolbesturen betaalbaar te kunnen houden, met als groot nadeel dat de werkdruk voor onderwijswerkers naar ontoelaatbare hoogte is gestegen. 
Werknemers worden steeds vaker ziek van hun werk. Dat kan niet worden getolereerd. Daarmee neemt LIA dus ook afstand van de afspraken die in het primair onderwijs tot stand lijken te komen, namelijk dat beschikbaar gestelde middelen ter vermindering van de werkdruk worden besteed aan door de schoolleiding samen met de werknemers gekozen maatregelen. Die aanpak heeft bewezen niet te werken, althans niet in het voordeel van de werknemers en al helemaal niet voor het doen afnemen van de hoge werkdruk. Een in de cao afgesproken lessenreductie, voor iedereen gelijk en individueel afdwingbaar, heeft net zoals de onderhandelende bonden willen, onze duidelijke voorkeur. 

Maar is LIA het dan met alles wat de reguliere bonden willen eens? Nee. Wij kunnen het ons in deze tijd niet meer veroorloven op andere gebieden te komen tot verslechteringen van onze arbeidsvoorwaarden. Niet voor niets is het beroep van leraar voor veel mensen onaantrekkelijk geworden en hebben wij te kampen met een nu al onaanvaardbaar lerarentekort voor sommige vakken.
Echte oplossingen dus, en geen lapmiddelen en geen voorstellen die leiden tot afname van de kwaliteit van ons onderwijs, vindt u in deze cao-inzet voortgezet onderwijs 2018 – 2019 van LIA, daartoe gemachtigd door meer dan duizend leraren die van mening zijn dat hun belangen als lid veel beter behartigd kunnen worden door mensen uit hun midden dan door de van hun achterban vervreemde traditionele onderwijsvakbonden. Deze cao-inzet zal de positie van de leraren aan de onderhandelingstafel sterker maken, hun belangen beter behartigen en, zeer belangrijk, het werknemersfront tegen werkgevers en bestuurders flink aan kracht doen toenemen.


Gaan de reguliere onderwijsbonden actie voeren?
De onderwijsbonden hebben aangeven voorlopig geen cao-overleg te willen voeren en zich voor te bereiden op acties. Ze schrijven in hun nieuwsberichten dat ‘over de aard en termijn nog niets is te zeggen’. 
LIA is voorstander van acties die leiden tot resultaat. Bij ons ligt de nadruk op het creëren van een situatie waarin leraren hun werk met plezier en voldoening kunnen uitvoeren en volhouden, juist ook in het belang van goed onderwijs voor onze leerlingen. Wij zien daarom geen andere mogelijkheid dan tot staking over te gaan en het werk neer te leggen. Zodra wij meer weten over de vorm en omvang van eventuele acties, het liefst in samenwerking met de andere onderwijsvakbonden, zullen wij u daarover informeren en bijstaan. Op onze website zullen we de laatste ontwikkelingen publiceren en bijhouden.
Indien u daar ideeën over heeft of wanneer er op school acties gaan plaatsvinden of in voorbereiding zijn dan vernemen we dat graag in de reacties of per e-mail via info@lerareninactie.nl  . 


LIA mag (nog) niet meedoen aan de cao-onderhandelingen
Reeds in oktober 2017 zijn de onderhandelingen met de reguliere onderwijsbonden gestart om tot een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs te komen. Ondanks onze dringende schriftelijke verzoeken aan de VO-raad en de onderhandelende bonden (AOb, CNVO, FvOv en FNV-onderwijs)  is vooralsnog weer besloten om LIA buiten het overleg te houden. Als reden om LIA niet toe te laten werd onder meer genoemd dat de onderhandelingen reeds in een vergevorderd stadium waren. Dit argument snijdt gezien de ontwikkelingen aan de cao-tafel dus helemaal geen hout. LIA dringt er bij de onderhandelaars op aan om, net als in het primair onderwijs, ook leraren aan het overleg te laten deelnemen. Daarom vragen wij met klem aan de onderhandelaars hun besluit te herzien en LIA, in het belang van alle leraren die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs, alsnog aan de cao-onderhandelingstafel toe te laten. Deze representativiteit achten wij een zodanig belangrijk criterium, dat het langer weghouden van LIA van de onderhandelingstafel niet meer te verdedigen is.
Het LIA-bestuur bestaat zoals u weet uit leraren die naast hun baan in het onderwijs vrijwillig en onbezoldigd bestuurslid zijn. LIA is reeds vanaf 2009 een volwaardige vakbond met collectieve belangenbehartiging en individuele rechtsbijstand voor de leden. Daarom eist LIA haar plek aan de cao-onderhandelingstafel, te beginnen met de cao voor het voortgezet onderwijs, nu op. 
Zie ook: https://www.lerareninactie.nl/LIA_eist_plaats_op_aan_de_cao-onderhandelingstafel

Word nu lid van LIA
LIA zal de komende tijd dus weer flink van zich laten horen en rekent op uw steun. Vraag ook uw collega’s lid van LIA te worden. Word nu lid van de enige onderwijsvakbond in het voortgezet onderwijs die al vanaf de eerste dag van onze oprichting hamert op echte verbeteringen.
Word lid (90 euro per jaar inclusief uitstekende onderwijsrechtsbijstand) of sympathisant-lid (10 euro per jaar). 1179 leraren uit het voortgezet onderwijs gingen u al voor. Zie : https://www.lerareninactie.nl/lidworden .


LEES REACTIES  en/of  REAGEER ZELF