Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Persbericht Scholen veilig open

                         + + + - - - + + +    Persbericht    + + + - - - + + +


De scholen kunnen alleen open als veiligheid en gezondheid voorop staan in lijn met de internationale richtlijnen van WHO en ECDC

Onderwijsvakbond Leraren in Actie (LIA) roept de overheid op de veiligheid en gezondheid op scholen tot haar hoogste prioriteit te maken en de scholen pas te heropenen als er een gedegen plan is, waarmee de veiligheid en gezondheid gewaarborgd worden.

Een veilige en gezonde werkomgeving is een recht. Net zoals het voor de overheid een plicht is epidemieën te bestrijden. Leraren, onderwijsondersteuners, leerlingen, achterban en familie moeten erop kunnen rekenen dat men zich ook in het onderwijs aan die wettelijke plicht houdt en zich tot het uiterste inspant om het recht op een gezonde werkplek te beschermen.

Amsterdamse scholen open voor groep 8

Sommige scholen ontplooien zelf initiatieven en kiezen ervoor toch onderwijs op school te geven, (door bijvoorbeeld te herdefiniëren wie kwetsbaar is), waardoor meer kinderen in aanmerking komen voor fysiek onderwijs. Hoewel LIA het te prijzen vindt dat deze scholen zo meedenken met de belangen van hun leerlingen en de maatschappij, ontstaat voor zowel leerlingen, hun families en gemeenschappen, als voor de leerkrachten en hun naasten een onveilige situatie. LIA vraagt de overheid daarom om met een minimumnorm voor de veiligheid in scholen te komen, die geldt voor alle scholen en waar onderwijspersoneel rechten aan kan ontlenen.

Richtijnen van het RIVM

Het mag niet van pech of geluk afhangen of de school waar je werkt adequate maatregelen treft om de verspreiding van corona via school te beperken. Schoolleiders dienen zich hierbij aan de zorgplicht en de Arbo-wetgeving en aan een regelmatige Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met een daarbij behorend Plan van Aanpak (PvA) te houden. De richtlijnen van het RIVM dienen op dit moment als leidraad. Deze RIVM-richtlijnen wijken echter zeer af van de internationale richtlijnen en wetenschappelijk inzicht met betrekking tot de rol van kinderen en scholen bij verspreiding. LIA vraagt de overheid daarom de RIVM-richtlijnen kritisch tegen het licht te houden en deze te toetsen aan de internationale normen van het European Center for Disease Control (ECDC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en deze internationale richtlijnen tot minimale norm te stellen.

De veilige school

De overheid werkt momenteel aan een langetermijnvisie, waarbij ook voor het onderwijs plannen worden gemaakt. Er wordt bijvoorbeeld nagedacht over het verplaatsen van vakanties en een thuisonderwijs-plan voor alle scholen. Hiermee erkent de overheid dat verspreiding op scholen een probleem is. Een langetermijnvisie is inderdaad nodig. De overheid verzuimt echter de meest voor de hand liggende mogelijkheden om veiligheid op scholen te creëren, als eerste door te voeren. Nederland heeft als één van de weinige landen ter wereld steeds zo min mogelijk maatregelen op scholen doorgevoerd. Vele landen bewezen al dat goede maatregelen op scholen de verspreiding aanzienlijk verminderen. LIA vraagt de overheid dan ook om na de huidige schoolsluiting direct over te gaan tot mitigatie op scholen en op die manier een veilig en gezond leer- en werkklimaat te creëren voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel.

Om een veilig en gezond leer- en werkklimaat te creëren, moeten de overheid en de onderwijswerkgevers hun zorgplicht en verantwoordelijkheid om de epidemie te bestrijden serieus gaan nemen.

LIA vraagt de overheid daarom in haar beleid:

Het verhoogde risico op besmetting onder leerkrachten te erkennen,

De zeer makkelijke overdraagbaarheid van de omikron-variant in beschouwing te nemen en te erkennen dat hierdoor extra risico’s ontstaan voor onderwijs op school en de veiligheid en gezondheid van onderwijspersoneel en hun naasten,

De rol van aerogene verspreiding serieus te nemen,

De boostershot niet als dekkende bescherming te beschouwen, gezien de onzekerheid die bestaat over de duur en de mate van bescherming,

Te erkennen dat vaccinatie niet voldoende beschermt tegen infectie en dat het risico op ziekte en langdurig covid  voor leerkrachten en hun naasten alsnog sterk verminderd moet worden,

De scholen pas te heropenen als alle leerlingen en leerkrachten vóór de eerste schooldag getest kunnen zijn met een gevalideerde test, zodat de scholen zoveel mogelijk coronavrij van start kunnen,

Om de scholen zoveel mogelijk vrij te houden van corona, over te gaan tot mitigatie op scholen,

Te erkennen dat mitigatie op scholen niets afdoet aan toegankelijkheid en/of kwaliteit van onderwijs,

Te erkennen dat mitigatie geen effect heeft op het mentale welzijn van leerkrachten en leerlingen,

Te erkennen dat mitigatie zal bijdragen aan het creëren van een veilige en gezonde werkplek voor leerkrachten,

Te erkennen dat mitigatie zal bijdragen aan de continuïteit en de kwaliteit van onderwijs omdat klassen/scholen minder vaak in quarantaine zullen hoeven en minder leerkrachten en leerlingen ziek zullen worden,

Te erkennen dat de richtlijnen van het RIVM te zeer afwijken van de internationale normen voor het onderwijs,

De richtlijnen van het ECDC  en de WHO  over te nemen en in te stellen als minimumeis voor heropening van scholen, waaronder de afstandsregels (min. 1 meter), het verkleinen van groepsgroottes, hybride onderwijs, het dragen van een mondkapjes tijdens de les, hygiëneregels, ventilatie-eisen  en een stringent test- en quarantainebeleid voor onderwijspersoneel en leerlingen,

Erop toe te zien dat scholen zich houden aan deze minimumeisen en waar nodig de scholen die daar zelf (op korte termijn) niet aan kunnen voldoen, te faciliteren om een gezond binnenklimaat  en een gezonde omgeving voor leerkrachten en leerlingen te verzorgen,

Te erkennen dat de zelftest niet betrouwbaar genoeg is en onderwijspersoneel niet afhankelijk mag zijn van de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen en hun ouders voor hun veiligheid en welzijn,

Daarom voor onderwijspersoneel en leerlingen een apart en zeer laagdrempelig testbeleid te voeren, te investeren in testcapaciteit, testlocaties en middelen voor het onderwijs, waarbij periodiek testen van onderwijspersoneel en leerlingen (bijvoorbeeld door inzet van lolly-tests en het testen van volledige klassen en/of scholen tegelijkertijd) mogelijk en makkelijk wordt.


30 december 2021

Onderwijsvakbond Leraren in Actie (LIA)

Bijlage: Plan voor coronaproof onderwijs LIA


                         + + + - - - + + +    Persbericht    + + + - - - + + +