Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Nieuwe norm coronavirus opgenomen in de arbocatalogus-vo

                                                                                    8 - 9 - 2020 


Beste collega’s,

 

In onze laatste nieuwsbrief van 17 augustus hebben wij u al laten weten dat de medezeggenschapsraad (MR) instemmingsrecht heeft aangaande de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Met behulp van de RI&E moet de school (en de MR) nagaan of deze voldoende maatregelen treft om (gezondheids)risico’s te minimaliseren. De gesignaleerde aandachtspunten moeten opgenomen worden in het plan van aanpak.


De medezeggenschapsraad heeft bij dit alles instemmingsrecht en moet bij het gehele proces worden betrokken en geïnformeerd. 


Deze RI&E dient te worden aangepast telkens wanneer de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of arbeidsomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. Het ontstaan van nieuwe risico’s, zoals het risico van besmetting met het coronavirus, zou kunnen worden begrepen onder gewijzigde werkomstandigheden. Dat geldt ook voor het Plan van Aanpak, dat hoort bij de RI&E. In ieder geval is het belangrijk om de gewenste, mogelijke en noodzakelijke maatregelen te treffen opdat de risico’s tot een minimum worden beperkt. Hierbij speelt, zoals gezegd, de MR, een zeer belangrijke rol.

 

Ook de sociale partners hebben zich dat gerealiseerd. De VO-raad, namens de werkgevers en de onderhandelende bonden, namens de werknemers, hebben daartoe een nieuwe norm ‘coronavirus’ opgesteld in de zogeheten Arbocatalogus-VO. Deze catalogus maakt onderdeel uit van de cao en geeft onder meer aan waaraan scholen moeten voldoen om de (gezondheids)risico’s voor alle medewerkers zoveel als mogelijk te beperken.


Inmiddels heeft ook de inspectie SZW (voorheen de arbeidsinspectie) deze norm voor het coronavirus goedgekeurd en zal deze gebruiken als referentie bij de handhaving.

 

Voor genoemde nieuwe norm verwijst LIA u graag naar deze link.


Kijk voor de arbocatalogus in het primair onderwijs hier. 

 

Hier is meer informatie over werken tijdens de corona-pandemie te vinden.


Met vriendelijke groet,


Peter Althuizen

Voorzitter Leraren in Actie