Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Corona noopt tot schrappen examens

Geachte collega's,

Corona (COVID-19) beheerst in toenemende mate het nieuws. Het aantal vastgestelde besmettingen neemt wereldwijd en ook in Nederland in ijltempo toe. Vakbond Leraren in Actie (LIA) krijgt (terecht) veel vragen over wat uw rechten en plichten zijn.
Er bereiken ons, vanuit het onderwijs, te weten van leraren, leerlingen, ouders en schoolleiders, steeds meer vragen waarbij men zijn/haar ongerustheid uitspreekt.

LIA heeft vandaag daarom een persbericht uitgedaan met daarin een verzoek aan de regering om de examens in het VO te schrappen en alle examenleerlingen hun diploma te geven zodat ze volgend jaar kunnen doorstromen naar een vervolgopleiding. 

Het persbericht luidt als volgt:

                                         - + - + -  Persbericht  - + - + -

ZET ALLE EXAMENS IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS NU STOP
 
Op dit moment zit de grote meerderheid van de leerlingen thuis. Examenleerlingen en niet-examenleerlingen worden zo goed mogelijk met onderwijs op afstand geholpen. Het onderwijsondersteunend personeel en de leraren leveren daarbij goed werk, waar we trots op zijn.
 
De regering heeft onlangs besloten dat de schoolexamens door moeten gaan, eventueel met de nodige aanpassingen. Vanuit het onderwijs - leraren, leerlingen, ouders en schoolleiders - komen er echter steeds meer vragen bij ons binnen of dat de juiste benadering is.
 
Hoe de examens op school ook worden georganiseerd, er wordt hierbij nu en straks een situatie voor lief genomen die we op veel openbare plekken, in werksituaties en op persoonlijk vlak momenteel in onze samenleving niet wenselijk achten en waartegen dan ook maatregelen worden genomen. Er is bij het onderwijs grote onduidelijkheid en daardoor onzekerheid over de risico’s.
 
LIA vindt het afnemen van schoolexamens en de landelijke examens van groot belang. De doorgang van de examens kan echter niet als een noodzakelijke levensbehoefte worden gezien. Er is onvoldoende dringende noodzaak - anders dan bij bijvoorbeeld zorgmedewerkers - om de  werkzaamheden rond de examens op scholen voort te zetten. 

Lerarenvakbond Leraren in Actie (LIA) roept daarom de regering van Nederland op om de schoolexamens en de centrale examens van schooljaar 2019-2020 niet door te laten gaan. Dit is helaas niet nieuw in Nederland. Aan het einde van de oorlog in 1945 is vanwege de toenmalige noodsituatie besloten de examens niet af te nemen en de studenten het diploma wel uit te reiken.
 
LIA is van mening dat we ons wederom in een noodsituatie bevinden. We zijn ons ervan bewust dat hiermee iets zeer groots en ingrijpends van de regering gevraagd wordt. LIA  heeft groot respect voor de inzet waarmee de regering de crisis aanpakt en gaat ervan uit dat ook in deze crisissituatie voor het onderwijs in het algemeen en de examenleerlingen in het bijzonder de juiste weg zal worden gekozen.
 
LIA stelt voor dit schooljaar alle examenleerlingen het diploma uit te reiken, zodat iedereen na de zomer - als de situatie het toelaat - aan de vervolgopleiding van eigen keuze kan beginnen. Een noodsituatie vraagt om een veilige noodoplossing.
 
Het is belangrijk dat hier nu en niet pas op 6 april duidelijkheid over komt, omdat op dit moment veel leraren en examenleerlingen bezig zijn met het voorbereiden van de (school)examens.
  
                                                  - + - + -   Einde persbericht   - + - + -


Hoewel wij dit niet in het persbericht hebben opgenomen worden na drie dagen afstandsonderwijs door veel collega’s al signalen van serieuze stress bij ouders en leerlingen opgemerkt. Dit zijn geen omstandigheden om valide examens af te nemen. Denk daarbij ook aan (examen)leerlingen die helemaal niet zo’n fijne thuissituatie hebben en voor wie een schooldag normaliter een periode van rust, overzicht en geborgenheid vormt. LIA zegt daarom, liever 10%  leerlingen op de vervolgopleidingen die beter niet hadden kunnen doorstromen, dan 10% leerlingen op herhaling in het VO die in normalere omstandigheden wel doorgestroomd zouden zijn.

Corona en uw rechtspositie

LIA adviseert dus om de (school)examens niet door te laten gaan. Maar we hebben momenteel te maken met het besluit van minister Slob waarbij hij bepleit dat de schoolexamens alsmede de schriftelijke centrale examens, vooralsnog gewoon doorgaan.

Hoe zit dat nu rechtspositioneel?
Bent u nu bijvoorbeeld verplicht om naar school te gaan?


Het besluit is dat scholen gedeeltelijk dichtgaan en dat leerlingen thuis gaan leren. Van onderwijspersoneel dat niet ziek is, wordt verwacht dat zij naar school komen bijvoorbeeld om daar leerlingen van ouders op te vangen die werkzaam zijn in de vitale beroepen, leerlingen thuis zo goed mogelijk te bedienen, leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de examens etc. Voor vele scholen geldt echter dat wat thuis gedaan kan worden ook thuis wordt gedaan. Dat geldt natuurlijk niet voor (alle voorbereiding en) de afname van de (school-)examens.

De Rijksoverheid heeft het onderwijs opgenomen op de lijst van cruciale beroepen. Wel is het de bedoeling om op schoolniveau zo snel mogelijk tot werkbare afspraken te komen. Hierin dient de MR een belangrijke rol te spelen. Werkgevers zijn dus verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Het coronavirus is een aan het werk verbonden risico en dat dient dus in kaart te worden gebracht.
Ook voor de P(G)MR is het van belang dat de mogelijk nadelige gevolgen voor personeel en continuïteit van de school zoveel mogelijk beperkt worden.
De gevolgen van het coronavirus kan een bestuurder brengen tot een voorgenomen besluit voor vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim of re-integratiebeleid. Daarvoor is de instemming nodig van de medezeggenschapsraad.

Er zijn meerdere collega's die zich, net als u, zorgen maken over de kans op besmetting. Met name voor wat betreft het wat ouder personeel en diegenen met een wat meer kwetsbare gezondheid maken zich zorgen. Zover bekend zijn er immers groepen die áls ze ziek worden, meer risico lopen op ernstige complicaties. Dat geldt ook voor werknemers die een ernstig zieke partner thuis hebben zitten, of een partner die een zeer verhoogde kans op besmetting heeft. De schoolbesturen hebben een zorg- en preventieplicht ter voorkoming van ziekte, mede vanuit de Arbowet. Die wet schrijft voor dat werkgevers steeds afdoende maatregelen moeten treffen om dergelijke risico’s te voorkomen. En vanwege die wet is er dus geen ruimte voor het, vanwege maatschappelijke belangen, accepteren van het risico op besmetting. 

LIA vindt dat de werkgevers op schoolniveau voorzorgsmaatregelen dienen te treffen ter voorkoming van ziekte. Wanneer de werkzaamheden bijvoorbeeld in een veel te kleine ruimte moeten plaatsvinden, met teveel collega’s en/of leerlingen dicht op elkaar voldoet de werkgever NIET aan zijn zorgplicht. Ons advies is om uw zorgen kenbaar te maken en te vragen om op een veilige en verantwoorde wijze uw werk te kunnen doen. De werkgever moet hier gehoor aan geven. Leg uw zorgen ook neer bij de MR van uw school. In het uiterste geval bestaat de kans dat wanneer uw vrees voor besmetting geheel ongegrond zou zijn en u weigert desondanks de u opgedragen taken te verrichten of naar school te komen, dan zou verdedigbaar kunnen zijn dat de werknemer geen recht heeft op loon als hij niet werkt, omdat in dat geval de reden dat hij niet werkt in redelijkheid voor zijn rekening komt. Nogmaals, de werkgever heeft een zorgplicht, maar wanneer deze aannemelijk kan maken daaraan te voldoen, dan dient u wel naar school te komen en zo nodig hulp te verlenen met bijvoorbeeld surveilleren. Van een werknemer mag op grond van ‘goed werknemerschap’ (art. 7:611 BW) verwacht worden dat hij zich aanpast aan de situatie.

Sinds 17 maart 15.00 uur is er ook meer bekend over de examens. De minister wil dat de examens zoveel mogelijk doorgaan. Wel moeten scholen zich houden aan de strenge regels van het RIVM, zo moeten leraren en leerlingen bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden en moeten kleine groepen leerlingen worden verspreid door de school. Leerlingen of docenten met gezondheidsklachten mogen NIET naar school en zullen thuis moeten blijven. Het RIVM publiceert zo snel mogelijk meer informatie hierover.

Lees het bericht met informatie over de schoolexamens via deze link:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05219&did=2020D10849 .
De Rijksoverheid heeft over dit onderwerp een eigen ‘veel gestelde vragen’ site gemaakt. Die kunt u hier vinden:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens .

Indien u nog vragen heeft, of wanneer u behoefte heeft om (nadere)
vragen voor te leggen aan onze jurist, aarzelt u dan niet om dit mee te delen via : info@lerareninactie.nl .

Met vriendelijke groet,

Peter Althuizen,
Voorzitter LIA.

LEES REACTIES  en/of  REAGEER ZELF