Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

LIA-nieuwsbrief 114

                                                                                                                            19 - 10 - 2021 


Geachte LIA- leden,


Onderhandelaars-akkoorden cao po en cao vo teleurstellend

De week van 11 t/m 18 oktober was op cao-gebied teleurstellend. Zowel voor het primair onderwijs als voor het voortgezet onderwijs werden zogenaamde onderhandelaars-akkoorden afgesloten. De traditionele bonden zijn voor beide sectoren akkoord gegaan met zeer karige nieuwe arbeidsvoorwaarden en leggen deze nu ter goedkeuring voor aan het onderwijspersoneel. Als voornaamste argument om in te stemmen komen ze, zoals al zo vaak in het verleden, met de claim dat dit ‘het maximaal haalbare’ was en daarnaast proberen ze de achterban zoet te houden met de onheilsprofetie ‘dat het beschikbare geld anders niet naar het onderwijspersoneel en het primaire proces gaat, maar in de lumpsum van de schoolbesturen verdwijnt’.

LIA oneens met de gang van zaken

LIA is zeer ontstemd over de gang van zaken en heeft dat nadrukkelijk laten weten aan AOb, CNV Onderwijs, FvOv en FNV Overheid. In de directe contacten en via de sociale media heeft LIA deze bonden het vuur nauw aan de schenen gelegd en daarvoor slechts als antwoord gekregen dat er volgend jaar ‘echt, maar nu dan ook echt, actie zal worden gevoerd’. LIA vindt het onverteerbaar dat er op deze manier weer onrecht wordt gedaan aan iedereen die in het onderwijs werkzaam is, met alle negatieve gevolgen van dien voor het lerarentekort en de onderwijskwaliteit. Als de akkoorden worden goedgekeurd, zijn dit de gevolgen voor de cao’s van het primair en voortgezet onderwijs:

Primair onderwijs

Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 komt er 2,25% salaris bij en de eindejaarsuitkering wordt met 0,2% verhoogd en dat is het dan. Het is een schandalig cao-resultaat, dat schril afsteekt bij de eisen van de stakingen in november 2019 en januari 2020. De bonden hebben geluk dat de demissionaire regering bij de Algemene Politieke Beschouwingen in september voor 2022 500 miljoen voor de salarissen in het vooruitzicht heeft gesteld - waar de bonden nu fanatiek op wijzen bij de verdediging van dit cao-akkoord - maar feit blijft dat we op deze manier cao-technisch gewoon weer twee jaar hebben hebben verloren. De achterstand is groter geworden, de klassen zijn niet kleiner en de werkdruk blijft onverminderd hoog.

Voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs is de balans nog slechter. Voor het vo zijn er zelfs geen beloftes van de politiek gekomen voor 2022 en de jaren daarna wat betreft werkdrukverlaging, kleinere klassen en betere beloning en het ‘akkoord’ is zelfs ronduit beledigend. Er komt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2021 1,5% salaris bij - de maanden januari t/m september worden gemakshalve bij een ‘nieuwe' cao die moet lopen vanaf 1 januari 2021 maar even vergeten - en de eindejaarsuitkering wordt met 0,33% verhoogd. Daarnaast wordt een slimme truc toegepast: ieder personeelslid krijgt een eenmalige uitkering van 800 euro bruto, die uiteraard - het woord eenmalig zegt het al - in tegenstelling tot een echte loonsverhoging niet structureel is. Daarvoor hebben de onderhandelaars ook nog eens het aan het personeel onttrokken bedrag van de maanden januari t/m september gebruikt. Een magere sigaar uit eigen doos dus, en die doos blijft ook nog eens leeg als de sigaar is opgerookt, zoals je het cynisch - maar terecht - zou kunnen beschrijven.

De ultimatumbrief voor de staking van anderhalf jaar geleden

In december 2019 stuurden AOb, FNV Overheid en LIA samen een ultimatumbrief aan het kabinet Rutte. U kunt de eisen uit die brief hier nog eens lezen: https://www.lerareninactie.nl/Tweedaagse_staking_2020 Het moge duidelijk zijn dat de twee cao-onderhandelingsakkoorden van vorige week - die naast CNV Onderwijs en FvOv ook AOb en FNV Overheid nu positief voorleggen aan hun achterban (de enige bond die negatief is, is LIA) - zwaar onvoldoende zijn in verhouding tot die eisen. Ruim anderhalf jaar is verspild op deze manier, een andere conclusie is niet mogelijk.

Excuses bonden

De traditionele bonden putten zich uit in excuses. Hierboven hadden we het al over het 'maximaal haalbare’, de beloofde ‘acties’ voor de toekomst en het beroep op de door de regering beloofde gelden voor het po. Daarnaast wijzen de bonden ook op het oneerlijke speelveld waarin ze moeten opereren: alleen de werkgevers krijgen inzicht in het geld dat de overheid beschikbaar stelt voor nieuwe cao’s, de bonden mogen er slechts naar raden. Daarin hebben ze op zich gelijk, maar dat dat vervolgens tot zulke belabberde cao-akkoorden leidt, zou verboden moeten worden. We mogen hopen dat de meerderheid van het onderwijspersoneel de voorgelegde akkoorden naar de prullenmand verwijst en de bonden terug naar de cao-tafel stuurt. 

Positie LIA en ledenaantal: werf nieuwe leden onder uw collega's 

Aan LIA zal het daarbij niet liggen en wij sluiten graag bij die nieuwe onderhandelingen aan. Het lijkt er echter steeds sterker op dat men een echt scherpe nieuwe onderhandelingspartner vreest en - zoals dat al jaren gaat - LIA weer buiten de deur zal proberen te houden. Officieel zijn we te klein, in werkelijkheid te lastig. Daarom - u voelt de vraag al aankomen - het vriendelijke verzoek om onder uw collega’s nieuwe leden voor LIA te werven via https://www.lerareninactie.nl/lidworden . Een paar duizend leden is kennelijk nog niet genoeg om voldoende druk uit te kunnen oefenen en het zou daarom mooi zijn als we bijvoorbeeld zouden kunnen verdubbelen in ledenaantal: ieder lid brengt een nieuw lid aan, zoiets?

Peiling

U bent van LIA gewend dat we op gezette tijden de leden peilen. Dit keer zijn we benieuwd naar twee zaken. Allereerst willen we weten hoe u aankijkt tegen de cao-akkoorden, of u eventueel bereid bent tot actie en, zo ja, tot welk soort actie. Ten tweede willen we graag van u weten hoe het op dit moment op uw school gesteld is met de werkdruk. Wat zijn de gevolgen van de pandemie en het daarop volgende NPO (Nationaal Programma Onderwijs voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona) voor u en uw collega’s? Als u inlogt op de LIA-website, ziet u de peiling snel staan.

Een paar minuutjes van uw tijd, log eerst in op onze website 

Hopelijk heeft u een paar minuutjes om de peiling in te vullen, het helpt ons bij het uitstippelen van de strategie voor de komende tijd. Anderhalf jaar geleden waren we daardoor succesvol in het bijsturen van de traditionele bonden en hebben we de stakingen van november en januari - ondanks aanvankelijke onwilligheid van de traditionele bonden - toch weten af te dwingen. Indien u dat wilt, moet dat nog een keer kunnen lukken. We horen graag van u.


Met vriendelijke groet,

Peter Althuizen
Voorzitter Leraren in Actie