Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

Voorbeeldbrief aan MR

                                                                                           17 - 09 - 2020

Vanwege het grote aantal vragen dat LIA ontvangt over manieren waarop werknemers hun zorgen kunnen uiten met betrekking tot veiligheids- en gezondheidsrisico’s en veranderende werkomstandigheden inzake het COVID-19-virus, hebben wij besloten voor u een voorbeeldbrief op te stellen die u kunt opsturen naar uw (G)MR teneinde hen op te roepen voor of in het begin van de opening van het nieuwe schooljaar met het schoolbestuur in gesprek te gaan.


Wij vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                                                                                           augustus 2020
 
Geachte voorzitter en leden van de (G)MR,
 
Minister-president Rutte zei tijdens de persconferentie van donderdagavond, 6 augustus 2020, onder meer dat het coronavirus (COVID-19) bezig is aan een gevaarlijke opmars en dat het aantal besmettingen toeneemt. In dit kader trekt het kabinet de teugels aan voor de introductiedagen/-weken voor nieuwe studenten. Deze moeten zoveel mogelijk online plaatsvinden en fysieke activiteiten mogen uitsluitend in kleine kring worden gehouden. Ook hebben de onderwijswerkgevers, verenigd in de po- en vo-raad, een handreiking opgesteld om meer duidelijkheid te verschaffen over de rol die ventilatie mogelijk speelt bij de verspreiding van het virus: https://www.vo-raad.nl/nieuws/protocol-voor-het-voortgezet-onderwijs-blijft-onverkort-van-kracht  en https://www.vo-raad.nl/nieuws/handreiking-coronavirus-en-het-gebruik-van-ventilatie-verwarming-en-koeling-op-scholen-beschikbaar

Deskundigen uitten op de dag van de hierboven genoemde persconferentie hun zorgen over de heropening van scholen. Na de zomervakantie mogen leraren, ook in het vo, weer volledig draaien zonder dat leerlingen 1,5 meter afstand van elkaar hoeven te houden. Het aantal besmettingen onder jongeren loopt echter rap op. Volgens deskundigen is een goede ventilatie van groot belang om groepsbesmettingen te voorkomen. Zo adviseert het RIVM scholen wel te ventileren, maar roept niet op tot verbetering van de ventilatie. Wel wordt naar het Bouwbesluit verwezen. Voor de meeste scholen die voor 2012 zijn gebouwd betreft dit het Bouwbesluit voor bestaande bouw. Voor scholen van 2012 en later gelden echter de nieuwbouwregels.

Daarbij lopen de meningen van het RIVM en andere deskundigen uiteen daar waar het de rol betreft die aerosolen (kleine druppeltjes die in de lucht blijven hangen) spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Een continue toevoer van verse lucht zou ervoor zorgen dat die kleine druppeltjes verdwijnen. Een advies van het OMT (Outbreak Management Team) zou hier meer duidelijkheid over moeten geven.

Een duidelijk advies, gelet op de veranderende ontwikkelingen, van het kabinet aan de scholen laat vooralsnog op zich wachten.

Gelet op bovenstaande ontwikkelingen en de spoedige aanvang van het nieuwe schooljaar, dring ik er bij u op aan om als (G)MR met het schoolbestuur vroegtijdig in gesprek te gaan over de veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de veranderende werkomstandigheden inzake het COVID-19 virus, alsmede de onderwijswerkgevers te wijzen op hun zorgplicht, waarbij de werknemers in elk geval moeten worden geïnformeerd over mogelijke maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus. In ieder geval is er reden genoeg om dit onderwerp zo spoedig mogelijk voor het overleg met de werkgever te agenderen.

Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken u te wijzen op uw instemmingsrecht aangaande de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Deze RI&E dient te worden aangepast telkens wanneer de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of arbeidsomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. Het ontstaan van nieuwe risico’s, zoals het risico van besmetting met het coronavirus, zou kunnen worden begrepen onder gewijzigde werkomstandigheden. Dat geldt ook voor het Plan van Aanpak, dat hoort bij de RI&E. In ieder geval is het belangrijk om de gewenste, mogelijke en noodzakelijke maatregelen te treffen opdat de risico’s tot een minimum worden beperkt. Hierbij speelt u, als (G)MR, een zeer belangrijke rol.
 
Graag word ik van de ontwikkelingen en de eventuele (nadere) te nemen maatregelen op de hoogte gehouden, waarvoor ik u nu reeds hartelijk dank zeg.
 
Met vriendelijke groet,
 
Naam:
Functie:
School/afdeling:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Met vriendelijke groet,

Peter Althuizen
Voorzitter Leraren in Actie