Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2015-10-12 VO-raad in de knel

12-10-2015
De onderhandelende bonden komen er niet uit met de belangenbehartiger van onze onderwijswerkgevers, de VO-raad. Voorlopig is het zicht op een nieuwe, fatsoenlijke cao VO in dikke mist gehuld.
 
Werd onlangs nog door minister Plasterk en minister president Rutte met de hand op het hart beloofd dat leraren spoedig in ‘het genot’ zouden worden gesteld van ‘een loonsverhoging’ van 5,05% en daarbovenop in september een eenmalige uitkering van 500 euro, nu weigert de VO-raad dit alles in de cao vast te leggen.

De VO-raad wenst namelijk toch een aantal verslechteringen in de nieuwe cao op te nemen. De raad heeft de oude cao eenzijdig opgezegd en dit geeft naar de mening van LIA blijk van onverantwoordelijk gedrag en zelfs minachting naar de werknemers. De raad realiseert zich dat terdege en haast zich daarom mee te delen dat de oude cao nawerking heeft en aldus voldoende zekerheid en duidelijkheid aan werknemers biedt.

Maar de onduidelijkheid viert hoogtij. Zo is in het bijzonder onderwijs de ketenbepaling (aantal en duur tijdelijke aanstellingen) , het ontslagrecht en de transitievergoeding (ontslagvergoeding) gewijzigd, omdat de cao 2014 – 2015 niet meer van toepassing is. De ontslaggronden uit de cao zijn vervallen en het basisrecht, het Burgerlijk Wetboek, is weer van toepassing.

Er is hier dus in het geheel geen sprake van cao-nawerking. De VO-raad jokt! Wanneer we op de site van de VO-raad lezen dat het overgangsrecht op de transitievergoeding doorloopt en op de AOb-site vernemen dat deze ontslagvergoeding tot 1 juli 2016 door de onderwijswerkgevers niet hoeft te worden betaald, weet u dan nog hoe het zit? 

Neemt u gerust van LIA aan dat de transitie- of ontslagvergoeding op dit moment door onderwijswerkgevers in ieder geval niet hoeft te worden uitbetaald indien ontslagen onderwijswerknemers recht hebben op een bovenwettelijke uitkering. En dat wil de VO-raad in de nieuwe cao VO graag zo houden, met daarbovenop een uitgeklede, sorry, gemoderniseerde bovenwettelijke WW-uitkering.

De VO-raad zegt daarover dat het cao-overleg in november wordt hervat, waarbij op de agenda nog de nodige onderwerpen staan die in de nieuwe cao een plaats moeten krijgen. Te denken valt daarbij aan een hervorming van het sociale zekerheidsstelsel, afschaffing automatische periodiek, afschaffing 2/3 meerderheid personeel bij wijzigingen van het taakbeleid teneinde de werkdruk nog verder te kunnen laten stijgen, alsook wijziging van de spaartermijn van het persoonlijk budget.

Ondertussen durft de voorzitter van de VO-raad, de heer Paul Rosenmöller, te beweren dat er snel een nieuwe cao VO moet komen met goede arbeidsvoorwaarden. Beter onderwijs moet volgens hem worden bevochten binnen de ruimte van de scholen door schoolleiders en docenten. Het klinkt een beetje als de pyromaan die de scholen adviseert zorg te dragen voor de aanwezigheid van voldoende blusmiddelen.

Om de bewindslieden niet in hun hemd te laten staan, verzoekt de VO-raad hun leden nu een deel van de voorgespiegelde salarisverhoging uit te betalen, onder het mom van een blijk van waardering aan alle werknemers in de VO-sector. Deze uitbetaling geschiedt buiten de cao om. Dat betekent dat werknemers hier geen enkel recht aan kunnen ontlenen. Werknemers zijn overgelaten aan “de goedheid” van hun werkgever. Als dat geen blijk van waardering is…

Wat moet er nu nog meer voor ellende plaatsvinden alvorens de AOb tot de conclusie komt dat het zo echt niet verder meer kan in het onderwijs en overgaat om samen met LIA actie te voeren tegen deze ontwikkelingen? Het teleurstellende antwoord van de AOb luidt tot op heden echter steeds: “Daar doen we niet aan mee”.