Lid worden

Wat krijg je voor 90 euro per jaar?

  • Behartiging van de belangen van de leraren in het primair en voortgezet onderwijs
  • Inclusief rechtshulp bij vragen of problemen op uw werk
  • Faciliteiten op de website
  • Maandelijks de LIA-nieuwsbrief
Meld je nu aan

Laatste reacties

2015-12-19 Ook eind 2015 nog geen CAO-VO

Politiebonden LAten zien hoe het moet


19-12-2015

 

De onderhandelende onderwijsbonden en de VO-raad hebben op 15 december weer cao-overleg gehad. Tot verdriet en ergernis van LIA heeft al het overleg nog steeds niet geleid tot een nieuwe cao VO en bevindt het voortgezet onderwijs zich, omdat de VO-raad de cao 2014-2015 eenzijdig heeft opgezegd, al vanaf 1augustus 2015 in een cao-loze periode.

LIA ontvangt dagelijks vragen van collega’s, met name werkzaam in het bijzonder onderwijs, voor wie de rechtspositie op belangrijke punten geen doorwerking kent van de oude cao. De voortdurende onduidelijkheid op rechtspositioneel gebied blijft maar voortduren. LIA vindt dit een volstrekt onaanvaardbare situatie. De houding van de werkgevers getuigt van minachting van het personeel. In ieder geval maken de onderwijswerkgevers hun plicht zich als een goed werkgever te gedragen in de verste verte niet waar.

Dat het ook anders kan bewijzen de politieambtenaren. Zij werden door hun onderhandelende bonden ACP, NPB, ANPV en VMHP wel opgeroepen acties te ondernemen voor een betere cao.  Hoewel de uitkomsten van de onderhandelingen nog aan de leden voor akkoord moeten worden voorgelegd, feliciteert LIA hen nu reeds met behaalde resultaat. Alle politiemedewerkers ontvangen over 2015, 2016 en 2017 een salarisverhoging van in totaal 6,5 % plus een eenmalige uitkering van 1000 euro. Ook belangrijk is dat er een behoorlijke verlofspaarregeling komt, alsmede een uniform loopbaanbeleid en afspraken over veilig en gezond werken.

Ondertussen blijven onze onderhandelaars steggelen over de extra kosten die de invoering van de transitievergoeding met zich meebrengt. Pas daarna willen ze afspraken maken over de sociale zekerheid, zoals het derde jaar WW en de bovenwettelijke WW-uitkeringen. LIA vreest dat de rechtspositie van leraren nog verder zal worden afgebroken. Het enige wat tastbaar is overeengekomen, is dat men op 12 januari verder gaat met het overleg.

De VO-raad verklaart nu alvast dat er, zolang er geen toezegging is over de compensatie van het tot 2021 mogelijk niet doorgaan van het afschaffen van de opslag op de pensioenpremie, geen nieuwe cao komt. Deze gespierde taal staat in schril contrast met de van ieder zelfvertrouwen gespeende houding van de onderwijsbonden.

Wat LIA betreft kan er pas een fatsoenlijke cao komen wanneer de onderhandelende bonden bereid zijn hun leden gezamenlijk op te roepen om grote acties te gaan voeren in het voortgezet onderwijs. LIA zal uiteraard van harte en zonder voorbehoud aan deze acties meedoen.

Peter Althuizen

Voorzitter Leraren in Actie